Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Ljus huset

Artikelkategorier: Nyheter

Invid Mellanvägen planläggs efterlängtade egnahemstomter

Publicerad: 8.3.2021

Småhusområdet som planläggs invid Mellanvägen är ett svar på efterfrågan på tomter för egnahemshus. I planutkastet anvisas 16 tomter för egnahemshus och en småhustomt för radhus eller parhus på området.

I Vasa stads program för genomförande av markanvändningen fastställs de årliga målen för olika boendeformer när det gäller planläggning. Även om målet på 70 egnahemshus per år har uppfyllts under de senaste åren råder det fortfarande efterfrågan på tomter för egnahemshus.

– Förra året sökte vi sådana platser i staden där vi snabbt kunde planlägga ytterligare egnahemstomter. Sökningen resulterade i två platser, den ena vid Radiovägen och den andra vid Mellanvägen, berättar planläggningsarkitekten Anne Majaneva.

– Invid Mellanvägen anvisas i generalplanen två områden för småhus. Till en början var avsikten att planlägga bådadera, men senare beslöt vi emellertid att avstå från det ena av dem, för det konstaterades bestå av översvämningskänslig mjuk mark som lämpar sig dåligt för byggande, fortsätter hon.

Området som planläggs ligger norr om Orrnäs och består av ett gammalt åkerområde med skog däromkring. Det används för rekreation av invånare inom de närliggande områdena och de har därför också varit intresserade av planprocessen.

– Invånarnas erfarenheter och åsikter är väldigt viktiga i början av planprocessen och hjälper oss att komma fram till en fungerande lösning, säger Majaneva nöjt.

Utöver rekreations- och naturvärden har man under planläggningsarbetet också utrett bland annat buller och vibrationer från trafiken längs Mellanvägen, markbeskaffenheten på området samt var det bildas dagvatten. Alla dessa påverkar planeringen.

– Målet är att skapa förutsättningar för en trivsam boendemiljö och bevara rekreationsvärdena i närmiljön så långt det går. Det är viktigt för både de befintliga och de nya invånarna, säger Majaneva.

Utkastet till detaljplan framläggs för 30 dagar från och med 9.3. Under denna tid önskar Planläggningen respons på utkastet. För mer information gå in på webbplatsen för planen, www.vaasa.fi/ak1106.

Om planläggningen ordnas även ett växelverkansmöte via Microsoft Teams 16.3 kl. 18.00–19.30. Mötet är öppet för alla intresserade men kräver förhandsanmälan per e-post till beredaren av planen anne.majaneva@vaasa.fi senast 15.3. Teams fungerar också i webbläsaren och behöver inte installeras i telefonen eller datorn.

Området som planläggs ligger invid Mellanvägen, norr om Orrnäs, intill kommungränsen mellan Korsholm och Vasa.