Förbigå menyn
Konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Jari Karjalainen valdes till koncernförvaltningsdirektör

Publicerad: 13.11.2019

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte 11.11.2019 bland annat valet av koncernförvaltningsdirektör, budgeten och projektet Hållbar stad.

Stadsstyrelsen beslutade att överföra Jari Karjalainen, som är vikarie för ekonomidirektören, till tjänsten som koncernförvaltningsdirektör från 1.1.2020. På grund av de genomgångna samarbetsförfarandena tillsattes uppgiften som koncernförvaltningsdirektör genom ett internt anmälningsförfarande.

Tjänsten kunde sökas internt 24-30.10.2019. Uppgiften söktes av fem personer. Till intervju kallades fyra personer, varav en drog tillbaka sin ansökan efter intervjun. För dem som intervjuades gjordes också personbedömningar. Till intervjugruppen hörde stadsdirektör Tomas Häyry, bildningsdirektör Christina Knookala, stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen samt personalens representant Mari Helala från ekonomi- och ägarstyrningen. HR-controller Maarit Broms fungerade som sekreterare för intervjugruppen.

Baserat på helhetsbedömningen och intervjuerna lyfte intervjugruppen fram politices magister Jari Karjalainen som den mest beaktansvärda sökanden. Prövotiden för tjänsten är sex månader.

Karjalainen har arbetat inom centralförvaltningens ekonomi- och ägarstyrning som tf ekonomidirektör från 15.3.2017. Före det har han varit budgetchef från 1.1.2012 och ekonomiplanerare i en visstidsuppgift år 2011. Han har arbetat som ekonomichef på Vasa stadsbibliotek åren 2007-2011 samt inom verket för fostran och utbildning som ekonomiplanerare åren 2005-2007.

Stadsstyrelsen beslutade om budgeten för år 2020

I budgeten ingår ett specificerat åtgärdsprogram för åren 2020-2021. Med åtgärderna är det meningen att de ackumulerade underskotten ska täckas för serviceproduktionens del. Åtgärdsprogrammet är det samma som stadsstyrelsen godkände under hösten 2019 som ett slutresultat av samarbetsförhandlingarna.

Besparingarna enligt programmet har tagits bort från organens anslag. Utöver dessa har organens anslag skurits ned 2,05 procent och inverkningarna av detta syns i de kommande dispositionsplanerna.

Strävan är att hela stadskoncernens årsbidrag är 51,8 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat 20,5 miljoner euro.

Stadsstyrelsen godkände också skatteförhöjningar och föreslår att fullmäktige fastställer storleken på inkomst- och fastighetsskattesatserna för år 2020 enligt följande:

Inkomstskattesats 21,00 %
Allmän fastighetsskattesats 1,25 %
Fastighetsskattesats för byggnader som används för stadigvarande boende 0,50 %
Fastighetsskattesats för andra bostadsbyggnader 1,10 %
Fastighetsskattesats för obebyggd byggplats 4,00 %
Fastighetsskattesats för kraftverk 2,85 %
Fastighetsskattesats för allmännyttiga samfund 0,00 %

Stadsfullmäktige behandlar budgeten vid sitt möte som pågår hela dagen 18.11.

Deltagande i projektet Hållbar stad

Miljöministeriet koordinerar projektet inom programmet Hållbar stad, vars syfte är att främja målen för en hållbar utveckling och föra in uppföljningen av dem i kommunstrategierna.

Projektet baserar sig på FN:s handlingsprogram för en hållbar utveckling, vilket siktar bland annat på en hållbar utveckling, där man jämlikt beaktar miljön, ekonomin och människan. Handlingsprogrammet består av 17 huvudsakliga mål och 169 delmål, som alla är länkade till varandra.

Förverkligandet av målen följs upp med hjälp av över 200 globala mätare, utöver vilket staterna har sina egna nationella indikatorer. Strategin för en hållbar utveckling i Norden genomförs inom ministerrådets olika samarbetsområden. De nordiska länderna har tillsatt en gemensam sakkunniggrupp, som bistår vid uppföljningen av strategin för en hållbar utveckling.

Många städer drar nytta av arbetet enligt målen för en hållbar utveckling internationellt. Det här innebär att målen och mätarna är jämförbara mellan olika städer och olika länder.

De kommuner som deltar i projektet får i sitt bruk bland annat 140 indikatorer för en hållbar utveckling, ett rapporteringsverktyg, ett kommunrankingverktyg, en användarutbildning i webinarform samt e-post- och telefonstöd.

Stadsstyrelsen beslutade att staden ansöker om att delta i projektet och stadsstyrelsens ordförande kommer att vara stadens representant.

 

Se föredragningslistor med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat här.