Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Liftis linjenät har offentliggjorts – de nya linjerna möjliggör smidigare resor än tidigare

Publicerad: 28.10.2021

Vasa stads och Korsholms kommuns gemensamma regionala kollektivtrafik, Lifti, inleder sin verksamhet i augusti nästa år. Förnyelsen siktar till att det ska bli smidigare än tidigare att göra resor, att resetiderna ska bli kortare och att turintervallen i synnerhet under rusningstid ska bli tätare. Liftis linjenät offentliggörs redan nu, så att invånarna hinner bekanta sig med de nya rutterna i god tid.

Det främsta målet med den nya regionala kollektivtrafik är att underlätta kommunbornas vardag och möjliggöra smidigare resor än tidigare mellan bostadsområden, arbetsplatskoncentrationer och andra centrala objekt.

Vid planeringen av linjerna beaktades bl.a. hur många som bor i de olika områdena, utvecklingen i bostadsområdena samt de mest betydande arbetsplatskoncentrationerna nu och i framtiden. Vidare hade t.ex. utvecklandet av centralsjukhusområdet samt skolornas och läroinrättningarnas läge stor betydelse när de mera exakta rutterna övervägdes.

– I och med Lifti kommer servicenivån på Vasaregionens kollektivtrafik att bli märkbart bättre. Vi försökte beakta olika behov vid planeringen av linjenätet och förhoppningsvis kommer allt flera i fortsättningen att uppleva bussen som ett beaktansvärt alternativ till den egna bilen eller andra fordon, säger kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

Från ringlinjer till pendellinjer

Den synligaste förändringen för Lifti är övergången från de nuvarande långa ringlinjerna till klara pendellinjer, där bussarna kör fram och tillbaka längs samma rutt. De nya linjerna trafikerar så gott som utan undantag via Centrum, vilket betydligt ökar antalet direkta och snabba förbindelser över Centrum.

– För linjerna har utgående från antalet användare fastställts så jämna ändhållplatser som möjligt på båda sidor om Centrum. Strävan har varit att rutterna ska gå längs sådana gator där man når viktiga objekt så väl som möjligt, säger Backlund.

Från och med augusti utgörs Vasaregionens lokaltrafik av åtta regelbundet trafikerande pendellinjer, en direkt tur inom arbetsresetrafiken från Västervik och Gerby till Runsor samt två skolturer.

Senare offentliggörs också regionala turer i riktning Malax och Lillkyro. Trafikeringen av dessa sköts genom en gemensam upphandling av NTM-centralen i Södra Österbotten och Vasa stad.

Nu hittar du det nya linjenätet också på Vasa stads webbsidor och karttjänsten. Där hittar du också en närmare beskrivning av varje linje med en förteckning över hållplatserna.

Det årliga antalet körkilometer ökar enormt

Målet med förnyandet av linjenätet är att förbättra den nuvarande servicenivån, dvs. utöka trafikeringstiderna, göra turerna tätare och resetiderna snabbare. Det nya linjenätet är också betydligt klarare och rätlinjigare än det nuvarande.

– Bussarnas årliga körkilometrar ökar från nuvarande cirka en miljon till cirka två miljoner kilometer i och med ändringen. Detta beskriver väl ändringens omfattning och den kännbara förbättringen av servicenivån, berättar Backlund.

– Vi vill dessutom göra kollektivtrafiken exaktare och pålitligare samt rutterna lättare att förstå för användaren. Även vid planeringen av tidtabellerna har principen om fasta minuter i regel följts, dvs. avgångarna sker vid samma minuttal varje timme, fortsätter hon.

Linjereformen medför lättnader i synnerhet i trafiken under rusningstid, då utbudet av turer ökar med cirka hälften från Vasas och Korsholms nuvarande 542 hållplatser.

Mest positiva verkningar riktas mot de områden som har mest efterfrågan på kollektivtrafik. Förbättringen ses särskilt klart i centralsjukhusområdet, dit utöver den specialiserade sjukvården också Vasas primärvårds- och socialvårdsservice kommer att koncentreras då den nya sjukhusbyggnaden blir klar.

– I och med Lifti kommer en buss att avgå från centralsjukhusets hållplatser nästan var femte minut under rusningstider, då det nuvarande turintervallet är 25 minuter, förtydligar Backlund.

Servicenivån kommer att förbättras ansenligt också i Vasklot, vars betydelse som arbetsplatskoncentration ökar inom den närmaste framtiden. Utöver dessa gäller de största förbättringarna områdena Smedsby, Korsnäståget, Gamla Vasa samt Dragnäsbäck, Gerby och Västervik.

I och med att linjenätet blir rätlinjigare kommer utbudet av turer också att försämras på en del hållplatser och en liten del av dem utgår från den regelbundna trafiken.

– Trots detta kommer 84 % av invånarna också i fortsättningen att bo på ett avstånd av högst 300 meter från närmaste hållplats. Om avståndet fördubblas till 600 meter, ökar andelen invånare och arbetsplatser till nästan hundra procent, säger Backlund.

Smedsby blir en fastare del än tidigare av kollektivtrafiken i regionen

Vasa och Korsholm har förbundit sig till gemensam kollektivtrafik på sitt behörighetsområde, vilket gör att även det område där Korsholms centrumfunktioner ligger, Smedsby, i fortsättningen är en naturlig del av Vasaregionens gemensamma lokaltrafik.

Från och med augusti kör bussarna från Smedsby till Stenhaga, Centrum och Vasklot betydligt oftare än tidigare. Även trafikeringstiderna blir betydligt längre: i fortsättningen trafikerar bussarna till kl. 21.30, då den sista turen från Smedsby för närvarande avgår redan kl. 18.30. I framtiden kan linjen förlängas i riktning mot Kvevlax eller Karperö och Replot.

– I och med förändringen får vi tätare turintervall på Smedsbylinjen, vilket betjänar områdets invånare betydligt bättre. Det viktigaste är att ändringen gör det möjligt att i framtiden utvidga området för lokaltrafiken, minska överlappningar i trafiken samt att behandla invånarna bättre och mera jämlikt, konstaterar Korsholms kommuns näringslivschef Henna-Maija Sumuvuori.

Tidtabellerna offentliggörs i god tid före augusti

Förberedandet av Lifti framskrider intensivt fram till ingången av augusti. Trafikidkaren byts i juli och det nya linjenätet tas i bruk i samband med vintertidtabellerna.

– Vi håller just på och upphandlar nya bussar och färdigställer de appar som kunderna kommer att se och vi uppdaterar bakgrundssystemen och biljettförsäljningen. I det följande koncentrerar vi oss på att göra upp tidtabellerna, och de kommer att offentliggöras i god tid innan trafikeringen inleds, berättar Backlund.

På grund av pendellinjerna byggs för bussarna också fem nya vändplatser vid linjernas ändpunkter. De nya vändplatserna anläggs i korsningen av Västerviksvägen och Råviksvägen, på Tallmarksvägen vid Gerby torg, i Bockska hörnet i södra ändan av Gerbyvägen, i Korsnäståget i norra ändan av Gamla Vasa gatan och i Sandviken i södra ändan av Sanmarksgatan i det skede då området utvecklas. Vidare byggs i Vasklot en ny kollektivtrafikled från Karlavägen till Industrigatan.

Backlund hoppas att folk ska ta sig tid att bekanta sig med de nya linjerna i god tid innan Lifti inleder sin verksamhet.

– Man kan också skicka respons till oss via det responssystem som finns på vaasa.fi.

Det nya linjenätets mål är förutom att underlätta kommunbornas vardag också att öka invånarnas möjligheter att åka hållbart, vilket igen främjar Vasas mål att vara en koldioxidneutral stad i slutet av decenniet.

Bekanta dig med Liftis linjenät och rutter