Förbigå menyn
Staden på hösten i flygfoto

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Det markpolitiska programmet uppdateras

Publicerad: 9.12.2019

Uppdaterad: 24.1.2020

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 25.11.2019 bland annat det markpolitiska programmet, fullmäktigemotioner och väckelsemötet.

Markpolitiska programmet är ett strategiskt dokument där stadsfullmäktige fastställer de markpolitiska målen och de befintliga åtgärderna. Ett centralt mål för programmet är att de kommunala beslutsfattarna och tjänstemännen ska förbinda sig till gemensamma markpolitiska mål. Avsikten är även att öka förvaltningens transparens genom att öppet berätta om stadens markpolitiska verksamhetslinjer.

Programmet uppdateras varje fullmäktigeperiod. Senast uppdaterades det år 2014.

I programmet har nu uppdaterats i synnerhet markanvändningsavtalsförfarandet, det kompletterande byggandet i bostadskvarter och byområden, energiincitamenten i fråga om egnahemshustomter, annat främjande av energi- och klimatmålen samt principerna för överlåtelse av tomter för allmänna byggnader.

Det markpolitiska programmet behandlas ännu i stadsfullmäktige 9 december.

Fullmäktigemotioner om Fennohotellet och belysning på stränderna

Fullmäktigeledamot Leena Tulimaa (Saml) har  20.6.2016 lämnat in en motion om inlösen av Fennohotellet i Vasklot till staden och iståndsättande eller försäljning av det.

Staden svarar att ärendet som gäller hotellet Fenno under en lång tid var anhängigt mellan staden och den aktör som arrenderat markområdet. Ett beslut i ärendet erhölls i slutet av år 2018 och på basis av det började staden i april 2019 riva hotellbyggnaderna på tomten, vilka var i dåligt skick.  Områdets användningsändamål gestaltas genom det pågående delgeneralplanearbetet för Vasklot.

Fullmäktigledamot Tommi Mäki (Saml) har 9.10.2017 lämnat in en fullmäktigemotion om belysning på Vasas stränder. I motionen framförs flera idéer för att utveckla belysningen på strandområdena i Vasa. En förbättring av belysningen på stränderna skulle öka trivseln för stadsborna, synligheten på strandområdena och säkerheten för motionärerna.

Kommuntekniken svarar att allmänt taget har belysningen på stränderna förbättrats under årens gång i samband med saneringsarbeten och projektspecifika arbeten, och dessa arbeten kommer att fortsätta också i framtiden. Exempelvis har belysningen längs lättrafikförbindelsen från Inre hamnen till Sandö förnyats i sin helhet. Belysningen av objekt som är viktiga med tanke på stadsbilden planeras alltid i samarbete med planläggningen.

Fullmäktigemotionerna behandlas i stadsfullmäktige i december.

Intentionsavtal om väckelsemötet år 2024

Väckelsemötet är ett årligen återkommande riksomfattande evenemang genomfört av Herättäjä-yhdistys som verkar inom den evangelisk-lutherska kyrkan tillsammans med ortens församling eller kyrkliga samfällighet och kommunen eller staden. Mötet samlar årligen cirka 20 000–30 000 besökare.

Man ansöker om att få ordna väckelsemötet i Vasa 4–7.7.2024.  Mötet ordnades senast i Vasa år 1964. Vasa kyrkliga samfällighet lämnar in en ansökan om ordnandet av mötet till Herättäjä-yhdistys.

Den preliminära mötesplatsen planeras bli Kaserntorget i centrum och planen bredvid. Utöver det här friluftsområdet skulle det finnas verksamhet i de närliggande skolorna och kyrkliga samfällighetens lokaler. Vasa stad deltar i arrangemanget genom att ge behövliga lokaler och områden i väckelsemötets bruk utan vederlag och genom att delta i marknadsföringen.

Stadsstyrelsen godkände intentionsavtalet mellan kyrkliga samfälligheten och Vasa stad. Avtalet hävs om Vasa inte beviljas väckelsemötet.

Se föredragningslistor med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat här.