Förbigå menyn
Metsä

Artikelkategorier: Nyheter

Miljökonsekvenserna av stängningen av Kemiras fabrik

Publicerad: 28.7.2021

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 26.7.2021 bl.a. indragning av miljötillståndet för Kemiras fabriksområde.

Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland (regionförvaltningsverket) har 14.6.2021 fattat ett beslut, där det godkänner att Kemiras fabrik stängs och drar in det miljötillstånd som gällt under verksamhetstiden. Beslutet ställer bestämmelser och villkor i synnerhet gällande iståndsättningen av den gamla fabriksavstjälpningsplatsen som stängdes år 1989. Målet för iståndsättningen är att förhindra att vatten letar sig in i avfallsutfyllnaden som innehåller skadliga ämnen och vidare ut i miljön.

Markområdena kommer att rengöras till en sådan nivå att de kan användas för fabriksverksamhet också i fortsättningen. Marken kan dock inte användas t.ex. för boendeändamål utan en mera omfattande rengöring.

Regionförvaltningsverkets beslut förpliktar inte till rening av grundvattnet i området, utan det antas att vattnet renas på naturlig väg, då strömningen av skadliga ämnen från förorenad marksubstans upphör. NTM-centralen kan senare bestämma att grundvattnet ska renas.

Ur Vasa stads perspektiv är de åtgärder som regionförvaltningsverket förpliktar till inte så omfattande som man förväntat sig, men det är mycket bra att stängningsåtgärder inleds. Iståndsättningen av fabriksområdet inverkar positivt på belastningen av Infjärden. Vasa stad nöjer sig med regionförvaltningsverkets beslut, där NTM-centralen i Södra Österbotten får ett betydande ansvar i fråga om övervakning och uppföljning samt en möjlighet att styra stängningsåtgärderna.

Stadsstyrelsen godkände för Vasa stads del de åtgärder som anknyter till Regionförvaltningsverkets beslut.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.