Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Noste työllistämispalvelut 5

Artikelkategorier: Nyheter

Personalrapporten för år 2019 har blivit klar

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 1.6.2020 bland annat personalrapporten för år 2019.

För Vasa stads personal präglades år 2019 av det ekonomiska läget, samarbetsförhandlingarna och organisationsändringarna. Stadens personalrapport ger en helhetsbild av läget och utvecklingen när det gäller ärenden som berör personalen.

Centrala teman i personalprogrammet år 2019 var ett coachande ledarskap och goda arbetsgemenskapsfärdigheter, en välmående arbetsgemenskap, en kundorienterad och innovativ organisationskultur samt en attraktiv, lockande och mångsidig arbetsgivare. Som stöd för ledarskapet och de anställdas arbete gavs värdelöften, och även förmansutbildning ordnades. Ibruktagandet av digitala verktyg och plattformar fortsatte, och genom utbildningar stärktes bland annat försökskulturen. Den anonyma rekryteringen utökades.

Personalens antal uppgick år 2019 till 5 761, av vilka 4 456 var ordinarie. Medelåldern för de ordinarie anställda var 46,2 år och kvinnornas andel var cirka 70 %. Antalet lediga arbetsplatser år 2019 var 577.

Stadsstyrelsen antecknade rapporten för kännedom. Den kommer också att behandlas i stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

 

Publicerad: 03.06.2020