Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hoitaja ja lapsi neuvolassa

Artikelkategorier: Nyheter

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde träder i kraft 1.1.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 2.12.2019 bland annat den nya samkommunen för Österbottens välfärdsområde och uppsägningen av tre medlemskap.

Vasa sjukvårdsdistrikt föreslog år 2018 för sina medlemskommuner att beredningen av ett välfärdsområde ska påbörjas.  Ett frivilligt välfärdsområde skulle förena socialvårdens, primärvårdens och specialsjukvårdens service till en helhet under samma organisation. Beredningen har gjorts i samarbete med medlemskommunerna.

Stadsstyrelsen i Vasa godkände grundavtalet om samkommunen för Österbottens välfärdsområde, vilket skulle träda i kraft 1.1.2021. Stadsstyrelsen godkände även att staden överför anordnar- och produktionsansvaret för social- och primärvården till samkommunen samt deltar i beredningen och verkställandet av välfärdsområdet. Vasa stad reserverar en möjlighet att på nytt granska beslutet före utgången av april 2020 och bedömer då om beredningsgruppernas utredningar uppfyller de krav som staden har förutsatt på den fortsatta beredningen.

Beredningen och planeringen av verkställandet fortsätter fram till 30.4.2020 med alla medlemskommuner inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Vid beredningen utarbetas ett utkast till förvaltningsstadga samt en kartläggning av fastigheterna och förvaltningen av dessa. Vid beredningen görs även en utredning av stödservicen i anslutning till social- och hälsosektorn och av gränsytorna mellan de funktioner som blir kvar hos kommunerna och de som överförs till samkommunen samt en precisering av genomförandet av ägarstyrningen.

– I det nya grundavtalet har man gjort en viktig ändring i rösträtten, så att röster som Vasa är berättigat till inte skärs bort som i det nuvarande avtalet. Staden har även bra representation i beredningsarbetsgrupperna, så vi får fram Vasas ståndpunkter och önskemål, konstaterar sektordirektören för social- och hälsosektorn Jukka Kentala.

Du kan följa beredningen på Vasa sjukvårdsdistrikts webbsidor: www.vaasankeskussairaala.fi/sv/.

 

Staden säger upp tre medlemskap

Stadsstyrelsen beslutade att staden säger upp samarbetsavtalet med och medlemskapet i Kvarkens Världsarv rf fr.o.m. 1.1.2021.  Med i samarbetsavtalet är världsarvskommunerna Vasa, Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs samt Forststyrelsen.

Stadsstyrelsen beslöt även att aktörerna kan söka nya samarbetsformer för att vidareutveckla och effektivera verksamheten på världsarvsområdet under år 2020.

Den största orsaken till uppsägningen är stadens ekonomiska situation.  En annan orsak är att staden redan satsar betydande summor på utveckling och marknadsföring av världsarvsområdet.  Vasas andel av de årliga avgifterna i avtalet som sägs upp är 29 500 euro.

Staden säger också upp medlemskapet i föreningen Blå vägen Finland rf och i nätverket Nordic City Network. Uppsägningarna träder i kraft 1.1.2020 och i fortsättningen sparar staden sammanlagt över 14 000 euro i året.

Stadens medlemskap granskas även eftersom staden vill vara med i funktioner som är viktiga och nyttiga för staden.

 

Se föredragningslistor med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat här.

Publicerad: 09.12.2019