Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Staden ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet i grupp resten av året

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 13.1.2020 bland annat rehabiliterande arbetsverksamhet i grupp, Travdalens välfärdskvarter och personalarrangemang.

Vid konkurrensutsättningen på hösten valde Vasa stad Vasa Settlementförening rf, SPR-Kirppis och Resurscentret Föregångarna rf till serviceproducenter av rehabiliterande arbetsverksamhet i grupp. Staden lyckades efter konkurrensutsättningen inte nå något avtal med Vasa Settlementförening rf, som varit den största köpserviceproducenten.

Rehabiliterande arbetsverksamhet är en lagstadgad socialvårdsservice, till vilken klienterna hänvisas av serviceområdet för vuxensocialarbete inom social- och hälsosektorn och verksamheten ordnas i samarbete med stadens sysselsättningsservice. Inom den rehabiliterande arbetsverksamheten i grupp har det under år 2019 funnits 115–128 rehabiliteringsklienter per månad.

Eftersom det i Vasaregionen inte finns någon part som har kunskap och resurser för att producera den här typen av service, beslutade stadsstyrelsen att staden själv ska verka som serviceproducent fram till 31.12.2020 som längst. Till följd av detta hyr staden lokaler för verksamheten och rekryterar med sysselsättningsmedel en ansvarig handledare och 2–3 handledare i visstidsanställning fram till slutet av året.

Ordnandet av en ny konkurrensutsättning, som täcker all köpservice inom den rehabiliterande arbetsverksamheten, utreds under det här året.

 

Välfärdskvarteret väntar på ARA-finansiering

År 2018 vann förslaget RIO planerings- och tomtöverlåtelsetävlingen om ett gemenskapsinriktat välfärdskvarter i Travdalen. Förslaget lämnades in av tävlingsgruppen Yrjö ja Hanna -säätiö sr, Yrjö & Hanna Oy, Peab Oy och Uki Arkkitehdit Oy.

Reserveringen av området och det undertecknade intentionsavtalet upphörde 31.12.2019.Eftersom ARA-finansieringsbeslutet ännu saknas, beslutade stadsstyrelsen att förlänga intensionsavtalet och reserveringen av området fram till 30.9.2020 eller till dess att ARA-finansieringsbeslutet vinner laga kraft. Om ARA:s finansieringsbeslut är negativt, har avtalsparterna rätt att förhandla om en förlängning av avtalet med staden och en eventuell tredje part.

Detaljplaneförslaget för Travdalen var framlagt under tiden 7.6–5.8.2019.Den respons som kommit in under tiden för framläggandet har diskuterats, och man har vidareutvecklat planeringen av utrymmeslösningar, samanvändningslokaler och parkeringslösningar. Parterna har meddelat att de ämnar inleda byggandet på området under år 2021.

 

Stadsdirektörens ställföreträdare och stadsstyrelsens protokollförare

Stadsstyrelsen beslutade att stadsdirektörens uppgifter sköts av koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen när stadsdirektören är frånvarande, jävlig eller när tjänsten är vakant. När Karjalainen är förhindrad sköts stadsdirektörens uppgifter i ordningen bildningsdirektören, vård- och omsorgsdirektören och tekniska direktören.

Till följd av organisationsreformen inom stadens centralförvaltning är förvaltningsdirektör Marjo Mäki-Krekola fr.o.m. 1.2.2020 stadsstyrelsens protokollförare. Ställföreträdare är stadsjurist Marja Ylisalmi.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat här.

 

 

Publicerad: 15.01.2020