Förbigå menyn
Ilmakuva vaasa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Staden uppdaterar sin strategi

Publicerad: 7.11.2019

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 4.11.2019 bl.a. strategin, kommunplatser samt könsmedveten budgetering.

Stadsstrategin för åren 2018-2021 har godkänts i stadsfullmäktige 13.11.2017. Enligt den gällande strategiprocessen uppdateras strategin i mitten av fullmäktigeperioden. Uppdateringen av strategin har behandlats i workshoppar och i fullmäktiges strategiseminarier.

De mest betydande uppdateringarna i strategin riktas på strategikartan samt på målen, mätarna och åtgärderna. Med utgångspunkt i den diskussion som fördes vid fullmäktigeseminariet har följande mål fastställts: Finlands lyckligaste invånare, Befolkningstillväxt >100 000 invånare / 202X, Utökande av arbetsplatsernas antal, Ekonomisk balans och Kolneutral 202X. Målen för befolkningstillväxten och kolneutralitet strävar man alltså att uppnå redan på 2020-talet.

Vidare granskades åtgärder och mätare så att de till storleksklassen och verkningsfullheten är lämpliga i en strategi på stadsnivå. Mätare är bl.a. främjande av hälsa och välfärd, befolkningsutvecklingen, koldioxidutsläpp och kolsänkor, andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen samt det överskott som uppstått.

Ärendet behandlas ännu i stadsfullmäktige måndagen 18.11.

60 kommunplatser för år 2020

NTM-centralen i Österbotten frågar av kommunerna inom sitt område om de år 2020 har möjlighet att erbjuda kommunplatser åt kvotflyktingar, nödfall och/eller asylsökande som har fått uppehållstillstånd. Enligt NTM-centralen kommer det nästa år färre asylsökande till landet än tidigare. Kommunerna ingår ett avtal om platserna med NTM-centralen.

Vasa har under flera år erbjudit 40 platser, av vilka 20 har reserverats för kvotflyktingar. Invandrarrådet har föreslagit att det nuvarande platsantalet höjs till 60 platser, eftersom en höjning av platsantalet närmare det verkliga antalet förbättrar förutsägbarheten samt målinriktningen och sakkunskapen när det gäller det integrationsfrämjande arbetet. I en höjning av antalet kommunplatser ses också ekonomiska fördelar.

Stadsstyrelsen beslutar att Vasa stad år 2020 erbjuder Österbottens NTM-central 60 kommunplatser, varav 20 är reserverade för kvotflyktingar och 40 för övriga som fått ett positivt uppehållstillstånd.

Jämställdhet och likabehandling med könsmedveten budgetering

Ledamot Lotta Alhonoro (Gröna) föreslår i sin motion att Vasa stad vid upprättandet av budgeten tar i bruk könsmedveten budgetering och metoder för könskonsekvensbedömning som stöder den. Dessa är t.ex. bedömning av könskonsekvenser vid beredningen och tillämpandet av budgeten, främjande av jämställdhet i stadens funktioner samt konsekvenserna av resursfördelningen till olika serviceformer för olika kvinno- och mansgrupper.

Stadsutvecklingen svarar för stadens jämställdhets- och likabehandlingsärenden. Enligt stadsutvecklingen överensstämmer motionen med stadens jämlikhets- och likabehandlingsplan. Man håller på och uppdaterar planen. I samband med uppdateringen kan t.ex. enkäter i anslutning till jämställdhet, utvärderingar om jämställdhetens förverkligande samt en analys, som baserar sig på bedömning av jämställdhetskonsekvenserna i budgeten, beaktas.

Motionen behandlas ännu i stadsfullmäktige.

 

 

Se föredragningslistor med bilagor och protokoll. 

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat här.