Förbigå menyn

Information om coronaviruset

kokous

Artikelkategorier: Nyheter

Stadens centralförvaltning förnyas

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 23.9.2019 bl.a. centralförvaltningens organisation, utvärderingsberättelsen samt ekonomin.

Stadens centralförvaltning sköter bl.a. stadens personalärenden, utveckling, ekonomiplanering, förvaltning och stödtjänster. I den nuvarande centralförvaltningen finns sex resultatområden och elva serviceområden.

Målet med förnyandet av centralförvaltningen är att utveckla ledningssystemet och skapa en ny sektor, som är flexibel och har förmåga till förändring. Den nya centralförvaltningen stöder ett smidigt beslutsfattande, verksamheten på sektorerna och besvarar de snabbt föränderliga behoven.

Stadsstyrelsen beslutade att centralförvaltningen utnämns till en koncernstyrningssektor till vilken hör resultatområdena koncernförvaltningen, Lillkyros områdesförvaltning och planläggningen. Koncernförvaltningen får sju serviceområden som sköter bl.a. ekonomi- och strategiärenden, ägarstyrning, personalärenden, digitalisering och innovationsverksamhet, kommunikation och samhällsrelationer, uträttande av ärenden och förvaltning samt sekreterartjänster.

Centralförvaltningens resultatområden och samtidigt antalet resultatområdesdirektörer minskar från sex till tre. Serviceområdenas antal minskar från 13 till sju; serviceområdescheferna är i fortsättningen sju i stället för de nuvarande 11.

Förnyelsearbetet fortgår då stadsfullmäktige 7.10 har fastställt den uppdaterade förvaltningsstadgan. Den nya organisationen gäller från ingången av år 2020. Organisationsreformen inom centralförvaltningen, som stadsdirektör Häyry har satt i gång, är en fortsättning på förnyandet av stadens förvaltnings- och sektorstruktur, vilket inletts år 2010.

 

Stadsstyrelsen besvarade utvärderingsberättelsen

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse över år 2018 utvärderar stadens verksamhet, genomförandet av strategin samt balansen i ekonomin. I berättelsen konstateras bl.a. att de i strategin och budgeten fastslagna åtgärderna inte förverkligas tillräckligt effektivt eller jämlikt. Detta beror delvis på att ingen ansvarig part har utsetts för åtgärderna.

Stadsstyrelsen svarar att åtgärderna analyseras och ansvaret för dem fördelas bättre vid fullmäktiges strategiseminarium som hålls hösten 2019. Med det nya elektroniska rapporteringsverktyget kan man bättra följa upp och rapportera om hur strategin genomförs.

Revisionsnämnden uppmärksammade också bl.a. att ingen språkstrategi har gjorts för hela stadskoncernen. Enligt stadsstyrelsen inväntade upprättandet av en strategi besluten om en kommunsammanslagning, och arbetet på strategin inleds nästa år.

I fråga om ekonomin har balanseringsåtgärder redan vidtagits och de fortgår.

Läs hela utvärderingsberättelsen här.

 

Upphandlingsförbud till slutet av året

Stadens ekonomiska situation är fortfarande utmanande. Skatteintäkterna år 2019 ser ut att bli lägre än förutsett. Dessutom ser totalutgifterna inom social- och hälsosektorn ut att överskrida budgeten med 9,2 miljoner euro. Stadsstyrelsen har uppmanat social- och hälsovårdsnämnden att vidta åtgärder, men nämnden har hittills inte reagerat på saken.

Ekonomin har i år balanserats med besparingar på 2,5 procent i driftsekonomin. Vidare har samarbetsförhandlingar förts, med vilka besparingar på totalt 25 miljoner euro eftersträvas fram till utgången av år 2021.

Till följd av det försvagade ekonomiska läget beslutade stadsstyrelsen även om ett upphandlingsförbud, som gäller till slutet av år 2019.

 

 

Se föredragningslistor med bilagor och protokoll. 

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat här.

 

 

Publicerad: 26.09.2019