Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Metsän istutus

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen gav den ekonomiska ramen för 2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 10.8.2020 bland annat budgetramen för 2021.

Stadsstyrelsen ger årligen som grund för utarbetande av följande års budgetförslag en ram som binder organen.

De ekonomiska utsikterna är fortfarande osäkra

Enligt finansministeriets prognos minskar bruttonationalprodukten med 6 procent år 2020. Bruttonationalprodukten beräknas växa med 2,5 procent år 2021 och med ca 1,7 procent år 2022. I juni offentliggjorde regeringen ett stödpaket på 1,4 miljarder euro till kommunerna. Skatteinkomsterna för åren 2020-2023 stannar sannolikt på en lägre nivå än vad som förutspåtts.

Vasa stad har sparkrav

Bokslutet för år 2019 visade ett överskott på 7,1 miljoner euro, varvid det underskott som ackumulerats i balansräkningen är 25,8 miljoner euro. För att underskottet ska kunna täckas före utgången av 2020 ska det innevarande årets resultat uppgå till åtminstone 13,3 miljoner euro. Med personallösningar som uppnås genom samarbetsförhandlingar ska högst hälften av underskottet på 9,7 miljoner euro täckas.

Budgetramen för 2021 är inriktad på att täcka underskottet

Enligt den fastställda ekonomiplanen är målet att täcka underskottet utgångspunkten för budgetramen. För att målet ska kunna nås borde årsbidraget vara på en nivå rejält över 40 miljoner euro fram till år 2021. Ramen för 2021 har gjorts så att den nuvarande servicenivån och de nedskärningar som beslutats om 2019–2020 samt de ökningar som stadsfullmäktige beslutat om utgör grund för ramen. Vid den tidpunkt då ramarna fastställs är statsandelsbeloppet för år 2021 ännu osäkert och det preciseras på hösten då beredningen av budgeten fortsätter.

Budgetramen ges för kännedom till stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 13.08.2020