Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Utvärderingsberättelsen för år 2019 uppmärksammar stadens ambitiösa mål och ekonomiska balans

Vasa stads utvärderingsberättelse år 2019 har blivit klar. Revisionsnämnden utvärderar år 2019 hur målen i stadsstrategin har nåtts samt mera exakt målen gällande ett koldioxidneutralt Vasa 2035, en konkurrenskraftig samhällsstruktur samt ekonomisk balans.

– Vasa stad har utmaningar så det räcker på många områden. Det är inte lätt att balansera ekonomin i det svåra världsläget. För arbetet behövs kraftfulla verktyg. Inte är det heller lätt att uppnå koldioxidneutralitet, eftersom målet inte nås med de nuvarande åtgärderna. Men vi är inte ensamma med våra svårigheter, många av våra utmaningar är globala, säger revisionsnämndens ordförande Heimo Hokkanen.

De strategiska målen har delvis nåtts

Enligt revisionsnämnden nås de strategiska målen i stor skala i överensstämmelse med det som har beslutats i budgeten. Bättre än under tidigare år har man under senare delen av fullmäktigeperioden lyckats få nämnderna och sektorerna att förbinda sig vid målen och de åtgärder som är förknippade med dem.

Av de mätare som godkänts i stadsstrategin har under år 2019 bl.a. skatteutfallet och befolkningstillväxten visat ett positivt resultat. Av alla mätare som godkänts i stadens strategi förverkligades år 2019 totalt sett cirka 62 procent och av åtgärderna genomfördes cirka 70–80 procent antingen helt eller delvis.

Objekt som bör utvecklas på stadsledningsnivå är enligt revisionsnämnden ansvarstagandet för och resurseringen av de olika åtgärderna. Av de centrala mätarna har sysselsättningen och balanseringen av ekonomin inte nåtts. Också stadens storskaliga utveckling och investeringar tär på den ekonomiska balansen.

Det har varit utmanande att försöka få ekonomin i balans och kommer enligt revisionsnämndens bedömning att vara det också framöver. Revisionsnämnden bedömer att stadens ackumulerade underskott med de utgångspunkter som gällde i början av år 2020 inte kommer att kunna täckas till utgången av år 2020.

– Dessutom kommer covid-19 pandemin att påverka stadens ekonomi så starkt att staden inte i tid kommer att klara av uppgiften att täcka det underskott som började år 2016, om inte särskilda åtgärder sätts in. Revisionsnämnden vill vidare uppmärksamma också uppskattningen av stadens skatteintäkter och hur realistisk den är när budgetarna för verksamhetsåren godkänns, berättar revisionsdirektör Matti Rosvall.

Ett koldioxidneutralt Vasa kräver en granskning av verksamhetssystemet

Det år 2016 godkända energi- och klimatprogrammet siktade ursprungligen till att Vasa skulle vara koldioxidneutralt år 2035. I fjol skärpte stadsfullmäktige målet till 2020-talet. År 2016 ställdes för energi- och klimatprogrammet mål som förbättrande av energieffektiviteten, användande av förnybar energi, energirådgivning, skapande av en gemensam strategisk avsikt och minskning av växthusgasutsläppen med 30 procent till år 2020.

Av målen har till utgången av år 2019 enligt revisionsnämndens bedömning uppnåtts förbättrande av energieffektiviteten, ökande användning av förnybar energi och skapande av en strategisk avsikt. I bedömningar som Finlands miljöcentral har gjort sjönk utsläppen av växthusgaser i hela Vasa åren 2005–2017 med hela 42 procent. Resultatet är bra och berättigar till plats 1 bland de så kallade C21-städerna.

Rum för förbättring finns dock i det övergripande ledandet och organiserandet av programmet samt i rapporteringen till fullmäktige. Energirådgivningen har inte förverkligats.

Enligt revisionsnämnden borde energi- och klimatprogrammet följaktligen uppdateras i och med ett nytt mål samt verksamhetssystemet granskas så att det motsvarar målet.

Samhällsstrukturens konkurrenskraft har förbättrats

Stadens mål på lång sikt är en konkurrenskraftig samhällsstruktur. Med detta sammanhänger bl.a. markanvändningen, planläggningen, trafiken, en tät stadsstruktur och vattenförsörjningen.

År 2019 har utvecklandet av cykelnätet och kollektivtrafiken, breddandet av promenadcentrum, effektiverandet av planläggningen och genomförandet av grundvattenprojektet realiserats som planerat. Läget i fråga om tomt- och planreserven är gott och uppföljningen av planernas genomgångstid utvecklas.

Ett problem utgör den ekonomiska situationen, som för närvarande verkar bromsa nödvändiga investeringar och förhindra åtgärdandet av brådskande behov. Den innovativa offentliga upphandlingen har inte utvecklats tillräckligt. Behandlingstiderna för bygglov har förlängts till 24 dagar. På några år har målen i bostadsproduktionen inte nåtts.

– Utmaningen under de kommande åren vad gäller målet koldioxidneutralitet kommer att vara att de följande utvecklingsstegen förutsätter mycket större resurser i förhållande till de resultat som kan nås. De så kallade enkla lösningarna för att utveckla klimatfrågorna har i huvudsak redan gjorts i Vasa. För att ekonomisk balans ska kunna nås verkar det förutsättas att stadens egen ekonomi granskas med kritiska ögon, summerar Rosvall.

 

Revisionsnämnden lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse i överensstämmelse med kommunallagen. Nämnden bedömer huruvida de av fullmäktige ställda målen gällande verksamheten och ekonomin har uppnåtts.

Utvärderingsberättelsen för år 2019 behandlas 8.6 i stadsfullmäktige.

Bekanta dig med utvärderingsberättelsen för år 2019 här.

Bekanta dig med Vasa stads revisionsnämnd här.

 

 

Publicerad: 27.05.2020