Förbigå menyn
Miehet

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa vill vara en åldersvänlig stad

Publicerad: 12.3.2020

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte den 10 mars 2020 bland annat det äldrepolitiska programmet.

Vasa stads äldrepolitiska program mot en åldersvänlig stad har gjorts upp för åren 2020–2025. I programmet fastställs målen för de äldre kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande samt förvaltningarnas och andra intressentgruppers ansvar för att nå målen.

Dessutom fastställs i programmet värderingar, fokusområden och utvecklingsobjekten för servicen riktad till seniorer liksom även principerna för att försäkra servicekvaliteten. Äldrerådet har medverkat intensivt i utarbetandet av programmet.

Det var också äldrerådet som lade fram initiativet om att Vasa ska ansluta sig till Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk Age Friendly Cities för åldersvänlighet. I och med initiativet tillsattes år 2018 en arbetsgrupp för åldersvänlighet med uppgift att ansvara för planering av åldersvänlighet i staden och under 2019 göra upp ett åtgärdsprogram för åldersvänlighet.

En förutsättning för att gå med i nätverket är att ett åtgärdsprogram för åldersvänlighet samt resurser för att förverkliga programmet enligt WHO:s principer och verksamhetsmetoder ska göras med fem års intervaller. I åtgärdsprogrammet för åldersvänlighet beaktas att främjandet av de äldres välbefinnande kräver samarbete mellan samtliga förvaltningar.

Åtgärdsprogrammet för åldersvänlighet har införts som en del av det äldrepolitiska programmet. Genom denna lösning undviks att överlappande arbete utförs och möjliggörs samarbete i framtiden. Vasa stads mål är att gå med i WHO:s nätverk Age Friendly Cities under 2020.

Programmet går vidare till stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.