Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nuoret

Artikelkategorier: Nyheter

Välfärdsberättelsen rapporterar om Vasabornas hälsa och välfärd

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 1.6.2020 bland annat välfärdsberättelsen.

Vasas omfattande välfärdsberättelse och -plan 2017–2020 har blivit klar. En omfattande välfärdsberättelse görs en gång per fullmäktigeperiod och en mindre välfärdsrapport under mellanåren.

Välfärdsberättelen innehåller en beskrivning av nuläget i fråga om hälsan och välfärden för invånarna i Vasa samt om servicesystemets funktionalitet och förmåga att svara och inverka på välfärdsbehoven. Målen med åtgärderna i välfärdsplanen är främjande av hälsa och en hälsosam livsstil, stödande av föräldraskap, stödande av uppväxt och inlärning, främjande av delaktighet och samhällelighet samt trygghet.

Ansvaret för utarbetandet av välfärdsberättelsen och -planen har en yrkesövergripande välfärdsarbetsgrupp haft som består av direktörer och sakkunniga från olika tjänster. I utarbetandet har deltagit en stor grupp aktörer från staden, organisationer, invånare och andra samarbetspartner.

Axplock ur välfärden

Andelen arbetslösa av arbetskraften var år 2019 i Vasa (8,1 %) under genomsnittet för hela landet (9,2 %).

Enligt en undersökning som gjordes år 2015 var 89,8 % av de vuxna Vasaborna nöjda med säkerheten i sina bostadsområden. Gatusäkerhetsindexet var år 2019 nionde bäst bland de 15 största städerna. Det störande beteendet är koncentrerat främst till områdena i centrum.

Enligt en uppskattning som har gjorts av Institutet för hälsa och välfärd är andelen personer som använder hälsocentralläkarservice i Vasa tredje minst i landet. Andelen klienter inom barnskyddet är i Vasa mindre än i jämförelsestäderna.

Mängden vuxna som får sjukdagpenning med anledning av den mentala hälsan har ökat kraftigt. Även antalet barnfamiljer som får utkomststöd har ökat, medan antalet av dem som får långvarigt utkomststöd har minskat något.

Av de Vasabor som fyllt 75 år bodde 91,7 % hemma år 2018. Hemvård fick 10,8 % och inom effektiverat serviceboende bodde 8,6 % av de som fyllt 75 år.

Stadsstyrelsen antecknade välfärdsberättelsen för kännedom. Den kommer dessutom att behandlas i stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 03.06.2020