Förbigå menyn

Kontinuerlig ansökan om tomter i Gamla Hamnen

Vasa stad erbjuder att ansöka småhustomter i Gamla Hamnen.

Vi har märkt att efterfrågan på tomter där man kan bygga egnahemshus i ett plan är betydligt större än vad utbudet på dylika tomter är. Av denna orsak har tjänsteinnehavare från byggnadstillsynen, planläggningen och fastighetssektorn diskuterat möjligheten att ansöka om undantag från detaljplanens våningstal för att kunna uppföra egnahemshus i ett plan. På tjänsteinnehavarnivå har man ansett det vara möjligt att förorda de ansökningar om undantag somföljer de föreskrifter som framtagits av stadens tjänsteinnehavare. Föreskrifterna framgår ur ett separat dokument. Området som berörs av detta är tomterna 1-7 i kvarter 18 samt tomterna 2, 4, 6, 8, 10 och 12 i kvarter 19 på detaljplan ak0996 (Gamla Hamnen), det vill säga de tomter som ligger invid Rövarskärsvägen och som i detaljplanen har anvisats med våningstalet I 2/3.

Innan en ansökan om undantag kan avgöras av den behöriga tillståndsmyndigheten (byggnads- och miljönämnden) behöver man ha besittningsrätt (äganderätt eller arrenderätt) till tomten.

För att underlätta processen har man från fastighetssektorn beslutat att ett ingått arrendekontrakt utan extra kostnader kan hävas av arrendetagaren i det fall ansökan om undantag från detaljplanens våningstal, som följer de föreskrifter som framtagits av stadens tjänsteinnehavare, inte beviljas av byggnads-och miljönämnden. Arrendetagaren står således endast för tomtreserveringskostnaderna som är 500€ samt även för de kostnader som ansökan om undantag/bygglov ger upphov till. Tomtmottagarna hamnar i ett dylikt fall heller inte heller i karantän om man häver avtalet, utan kan genast ansöka om övriga tomter som staden har till utdelning.

Föreskrifter för tomtsökanden (pdf)