Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Syner

Följande inspektioner är nämnda i ordningsföljd:

 • Anmälan om påbörjande
 • Inledande möte
 • Utmärkning av byggnadens plats
 • Lägessyn
 • Stomsyn
 • Kanalsyn
 • Vatten- och avloppssyn
 • Ventilationssyn
 • Granskning av elanordningar
 • Delvis ibruktagningssyn
 • Slutsyn

Anmälan om påbörjande
Före påbörjande av byggnadsarbete ska till byggnadstillsynsmyndighet göras anmälan om arbetets påbörjande. Samtidigt säkerställs att bygglovet trätt i kraft och att ansvarig arbetsledare, fva-arbetsledare osv. utnämnts för bygget.

Anmälan görs per telefon till nummer
0400 747 334 / Mia Tompuri

Inledande möte
De förpliktelser som är nödvändiga i det inledande mötet finns föreskrivna i bygglovet. Den som påbörjar ett byggprojekt skall med byggnadstillsynsmyndigheten komma överens om tidpunkten för inledande möte och sammankalla mötet förrän byggnadsarbetet påbörjas. På det inledande mötet bör vara närvarande åtminstone den som påbörjar byggnadsprojektet eller dennas representant, huvudprojekteraren samt ansvarig arbetsledare.

Inledande möte beställs direkt till granskaren per telefon eller email.

0400 497 800 / Jan Sundman, jan.sundman (at) vasa.fi
0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi

Utmärkning av byggnadens plats
Utmärkning av platsen beställs från stadens fastighets- och mätningssektor
0400 292 763 / Klas Blom

Lägessyn
Lägessyn beställs när byggnadens grundningsarbeten (stenfot) är färdig av stadens fastighets- och mätningssektor
0400 292 763 / Klas Blom

Stomsyn
Stomsyn beställs när byggnaden är i vattentaksskede före värmeisoleringsarbetet påbörjas från byggnadstillsynen
per epost eller telefon.
0400 497 800 / Jan Sundman, jan.sundman (at) vasa.fi
0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi

Kanalsyn
Kanalsyn beställs och görs i samband med stomsyn, delvis ibruktagningssyn eller slutsyn.

Fastighetens vatten- och avloppssyn
FVA-syn eller fastighetens vatten- och avloppssyn beställs etappvis i samband med vatten- och avloppsarbeten. harri.suoranta (at) vasa.fi tai
040 569 6700 / Harri Suoranta

Fastighetens ventilationssyn
Inspektion av ventilationsanläggning beställs etappvis i samband med montering av ventilationsanläggningar.  harri.suoranta (at) vasa.fi tai
040 569 6700 / Harri Suoranta

Granskning av elanordningar
Elgranskning utförs av elentreprenören. Av elentreprenören undertecknat ibruktagningsprotokoll skall företes byggnadstillsynsmyndighet i samband med slutsyn.

Delvis ibruktagningssyn (MarkByggL 153 §)
Ifall man av någon anledning önskar ta i bruk en del av byggnaden innan hela byggnadsarbete färdigställts (tex. gårdsarbetet är halvfärdigt) beställs syn från byggnadstillsynen per epost eller telefon.
0400 497 800 / Jan Sundman, jan.sundman (at) vasa.fi
0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi

Slutsyn
Slutsyn utförs först när alla i tillståndsbeslutet fodrade syner och inspektioner har utförts och innan byggnaden tas i bruk. Slutsyn ska utföras inom lovets/tillståndets giltighetstid.

Slutsyn beställs från byggnadstillsynen per epost eller telefon.

0400 497 800 / Jan Sundman, jan.sundman (at) vasa.fi
0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi

Anmälan om påbörjande
Före påbörjande av byggnadsarbete ska till byggnadstillsynsmyndighet göras anmälan om arbetets påbörjande. Samtidigt säkerställs att bygglovet trätt i kraft och att ansvarig arbetsledare, fva-arbetsledare osv. utnämnts för bygget.

Anmälan görs per telefon till nummer
0400 747 334 / Mia Tompuri

Inledande möte
De förpliktelser som är nödvändiga i det inledande mötet finns föreskrivna i bygglovet. Den som påbörjar ett byggprojekt skall med byggnadstillsynsmyndigheten komma överens om tidpunkten för inledande möte och sammankalla mötet förrän byggnadsarbetet påbörjas. På det inledande mötet bör vara närvarande åtminstone den som påbörjar byggnadsprojektet eller dennas representant, huvudprojekteraren samt ansvarig arbetsledare.

Inledande möte beställs direkt till granskaren per telefon eller email.

0400 497 800 / Jan Sundman, jan.sundman (at) vasa.fi
0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi

Utmärkning av byggnadens plats
Utmärkning av platsen beställs från stadens fastighets- och mätningssektor
0400 292 763 / Klas Blom

Lägessyn
Lägessyn beställs när byggnadens grundningsarbeten (stenfot) är färdig av stadens fastighets- och mätningssektor
0400 292 763 / Klas Blom

Stomsyn
Stomsyn beställs när byggnaden är i vattentaksskede före värmeisoleringsarbetet påbörjas från byggnadstillsynen
per epost eller telefon.
0400 497 800 / Jan Sundman, jan.sundman (at) vasa.fi
0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi

Kanalsyn
Kanalsyn beställs och görs i samband med stomsyn, delvis ibruktagningssyn eller slutsyn.

Fastighetens vatten- och avloppssyn
FVA-syn eller fastighetens vatten- och avloppssyn beställs etappvis i samband med vatten- och avloppsarbeten. harri.suoranta (at) vasa.fi tai
040 569 6700 / Harri Suoranta

Fastighetens ventilationssyn
Inspektion av ventilationsanläggning beställs etappvis i samband med montering av ventilationsanläggningar.  harri.suoranta (at) vasa.fi tai
040 569 6700 / Harri Suoranta

Granskning av elanordningar
Elgranskning utförs av elentreprenören. Av elentreprenören undertecknat ibruktagningsprotokoll skall företes byggnadstillsynsmyndighet i samband med slutsyn.

Delvis ibruktagningssyn (MarkByggL 153 §)
Ifall man av någon anledning önskar ta i bruk en del av byggnaden innan hela byggnadsarbete färdigställts (tex. gårdsarbetet är halvfärdigt) beställs syn från byggnadstillsynen per epost eller telefon.
0400 497 800 / Jan Sundman, jan.sundman (at) vasa.fi
0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi

Slutsyn
Slutsyn utförs först när alla i tillståndsbeslutet fodrade syner och inspektioner har utförts och innan byggnaden tas i bruk. Slutsyn ska utföras inom lovets/tillståndets giltighetstid.

Slutsyn beställs från byggnadstillsynen per epost eller telefon.

0400 497 800 / Jan Sundman, jan.sundman (at) vasa.fi
0400 669 443 / Tommy Wallin, tommy.wallin (at) vasa.fi
040 773 6627 / Sören Häggblad, soren.haggblad (at) vasa.fi

Bruks- och underhållsanvisning (MarkByggL 153 § och MarkByggF 66 §)

När slutsyn söks ska byggnadens bruks- och underhållsanvisning, om det har bestämts att en sådan ska utarbetas, vara tillräckligt klar och kunna överlämnas till byggnadens ägare.

Bruks- och underhållsanvisning ska utarbetas för byggnad som används för permanent boende eller arbete. Detsamma gäller sådana reparationer eller ändringar av en dylik byggnad, som kan jämföras med uppförande av nybyggnad och i tillämpliga delar reparations- och ändringsarbeten som i övrigt förutsätter bygglov.

Bruks- och underhållsanvisningen innehåller uppgifter som med beaktande av byggnadens användningsändamål och egenskaper samt byggnaden och dess byggnadsdelars och anordningars planerade användningstid behövs för att byggnaden skall kunna användas på behövligt sätt och för fullgörande av underhållsskyldigheten.

Granskningsprotokoll

Inspektionsprotokoll för bygget (MarkByggF 77 §)
De i bygglovet föreskrivna eller vid det inledande mötet överenskomna ansvariga personer för olika byggnadsskeden samt de som inspekterar arbetsskedena bekräftar sina inspektioner i inspektionsprotokollet för bygget. I inspektionsprotokollet antecknas även sådan motiverad anmärkning av byggherren, projekteraren, entrepenören eller en anlitad expert som gäller avvikelser från bestämmelserna.
I protokollet över slutsynen antecknas att ett inspektionsprotokoll förts och ett sammandrag av protokollet arkiveras i anslutning till lovhandlingarna.

Granskningsprotokollet för skorsten och eldstad
Inspektionsprotokollets sammandragsblankett för ventilationsanläggningar
Sammandragsblankett för inspektionsprotokollet för vatten- och avloppsanordningar

Energicertifikat för en byggnad (Lag om energicertifikat för byggnader 6 §)

Innan byggnaden tas i bruk ska huvudprojekteraren verifiera energicertifikatet i energiutredningen.

Kontaktuppgifter

Syner

 • Sören Häggblad 040 773 6627

 • Jan Sundman 0400 497 800

 • Tommy Wallin 0400 669 443

 • Harri Suoranta (FVA och ventilation) 040 569 6700

Byggnadstillsynens öppettider

 • mån-tor 9-15, fredagarna stängt