Förbigå menyn

Anslutning till vatten- och avloppsnätet

Ett åtgärdstillstånd för ändringar av vattenledning eller avloppet skall ansökas antingen i elektronisk form eller i pappersform. Fastighetens vatten- och avloppsvattenplaneringar samt anslutningsuppgifter ska bifogas till åtgärdstillstånd.

Inlämnandet av vatten- och avloppsplaner till byggnadstillsynen & Anslutning till vatten- och avloppsnätet

Anslutning till Vasa Vattens nätverk på verksamhetsområde (Vasa Vatten 4.2.2021)

Verksamhetsområdena för vattentjänstverken inom en kommuns område ska omfatta de områden där det på grund av den faktiska eller den planerade samhällsutvecklingen är behövligt att ansluta fastigheterna till vattentjänstverkets vattenledning eller spillvattenavlopp (Lagen om vattentjänster 7 §). När ett bostadsområde blir en del av vattentjänstverkets verksamhetsområde, träder lagen om vattentjänster i kraft i detta område. Fastigheterna inom vattentjänstverkets verksamhetsområde skall anslutas till vattentjänstverkets ledningsnät (Lagen om vattentjänster 10 § 1 mom.).

Ett åtgärdstillstånd för ändringar av vattenledning eller avloppet skall ansökas hos Vasa stads byggnadstillsyn antingen i elektronisk form eller i pappersform. Fastighetens vatten- och avloppsvattenplaneringar samt anslutningsuppgifter ska bifogas till åtgärdstillstånd.

Anslutningsuppgifter för planering beställs från Vasa Vatten. De är kostnadsfria och gäller ett år från datering. Anslutaren ordnar en VVS-planerare som enligt anslutningsuppgifter gör fastighetens vatten- och avloppsvattenplaneringar.

Byggnadstillsynen levererar stämplade planeringar till ansökaren och till Vasa Vatten, därefter gör Vasa Vatten anslutningsavtalet, som skickas till kunden för underskrift.

På varje byggarbetsplats där vatten- och avloppstekniska arbeten utförs skall det finnas en arbetsledare för installationen av fastighetens vatten- och avloppsanordningar. FVA-arbetsledaren ansvarar för alla vatten- och avloppstekniska installationer. FVA-arbetsledaren måste godkännas av Vasa stads byggnadstillsyn och hen skall utses innan vatten- och avloppsarbeten påbörjas.

Inom detaljplaneområdet är gränsen för Vasa Vattens ansvarsområde och anslutningspunkt vid tomtgränsen. Vasa Vatten bygger ledningen fram till tomtgränsen och fastighetsägaren ansvarar för grävnings- och installationsarbetena på tomten.

På glesbygden är gränsen för Vasa Vattens ansvarsområde och anslutningspunkt vid stamledningen. Fastighetsägaren ansvarar för byggandet av tomtledningar fram till stamledningen.

Vasa Vatten gör alltid anslutningsarbetena på gränsen för ansvarsområde och installerar vattenmätaren. De här arbetena kan göras först efter anslutningsavtalet är färdigt.

Om anslutandet till nätverket debiteras anslutningsavgift enligt gällande prislista. Det är möjligt att komma överens om en betalningsplan, anslutningsfaktura kan till exempel betalas i rater. Om betalningsplan ska man vara i kontakt med Vasa Vattens kundbetjäning.

Dagvatten hör inte till vattenförsörjningen, utan markanvändnings- och bygglagen (13 a) tillämpas på ett bebyggt område. Dagvatten sköts av stadens kommunteknik på allmänna områden. Anslutningsuppgifter och ledningskartor som gäller dagvatten beställs fortfarande från Vasa Vatten.


Mera information från Vasa Vattens nätsidor https://www.vesitili.fi/Vaasa

Läs mera: https://www.vaasanvesi.fi/web/sv/toiminta-alueet