Förbigå menyn

Skata

Pica pica

Skata på en björkkvist. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Den svartvita skatan med sin långa stjärt är en kråkfågel som alla känner. Den trivs i människans sällskap såväl i stadsmiljö som på landsbygden. Under de senaste 22 åren har skatbestånden i Finland hållits stabila.

  • Längd 50 cm
  • Häckar i träd
  • Stannfågel
  • Livnär sig på frön, maskar, insekter, hushållsavfall, smågnagare m.m.

Livsmiljö. Skatans livsmiljö utgörs av små skogspartier i stadsbebyggelsen och i bostadsområden. Den trivs speciellt bra i ovårdade planteringar där det synliga boet, byggt av ris och med tak, skyddas för fiender. Bon finns också på tomter, i trädgårdar och parker. Enklast upptäcks arten under speltiden i mars, då tiotals skator kan samlas för ett högljutt ”rådslag”.

Förekomst i Vasa. Skatan är en kulturfågel. Den häckar överallt där människor bor. Tyngdpunkten i förekomsten ligger i stadens bebyggda områden och bland bebyggelsen på landet runt Sundom by. Ströobservationer från Utterö och Gerby skärgård rör troligen individer som inte häckar, i jakt på ett kommande revir. Vid atlaskarteringen hittades skatan i ca 130 rutor under häckningstiden. Artens häckning är relativt enkel att fastställa, därför är något över hälften av rutobservationerna säkra häckningar.