Förbigå menyn

Stenskvätta

Oenanthe oenanthe

Stenskvättan matar sina ungar. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Stenskvättan är lätt att artbestämma tack vare den svartvita fjäderdräkten. Hanens huvudfärger utgörs av den blågråa ryggen, de svarta vingarna och den vita magen. Honan har dunklare färgton och den svarta ”masken” i ansiktet saknas. På avstånd urskiljs den svarta T-teckningen på stjärten väl. Stenskvättan är enligt Finlands hotklassificering en sårbar art.

  • Längd ca 15 cm
  • Häckar i bergsskrevor, bland rötter, i håligheter i byggnader o. dyl.
  • Övervintrar i Afrika
  • Äter insekter och spindlar

Livsmiljö. Stenskvättans livsmiljö är öppna områden. Den trivs på industriområden, impediment, hyggesytor, skärgårdens karga och steniga öar och på jordbruksmark. Överallt häckar stenskvättan relativt fåtaligt, beståndet i Finland är uppskattat till ca 250 000 par.

Förekomst i Vasa. Förekomsten av stenskvätta är delad i två delar i Vasa. Arten häckar i närheten av bebyggda områden, speciellt i strandzonen. Dessutom är den en av ytterskärgårdens allmännare tättingar. I Vasa trivs stenskvättan inte i Gerby innerskärgård eller i Sundom skärgård. Under undersökningsåren observerades arten inom ca 80 atlasrutor.