Förbigå menyn

Dvärgmås

Larus minutus

Dvärgmåsen känns igen på vingarnas svarta undersidor. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Dvärgmåsen är en nykomling österifrån bland Finlands häckfåglar. De första observationerna av arten gjordes på 1860-talet och efter det har dvärgmåsens utbredningsområde vuxit och det häckande beståndet har ökat märkbart. I slutet på 1990-talet uppskattades antalet häckande dvärgmåspar i Finland till ca 8000-13 000 par. Dvärgmåsen är skyddad enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv.

  • Längd ca 26 cm
  • Häckar på marken
  • Flyttar vintertid till Medelhavsområdet
  • Livnär sig på insekter

Livsmiljö. Dvärgmåsen trivs vid näringsrika fågelsjöar och häckar i kolonier på öar och skär i små sjöar. I Vasa häckar arten också på fågelskär längs kusten.

Förekomst i Vasa. Dvärgmåsen häckar fåtaligt här och har noterats på ca 20 platser under häckningstiden i maj till juli. Säkrast påträffas dvärgmåsen vid Södra Stadsfjärden eller Infjärden i slutet på maj. Arten skiljs från andra måsar eftersom den är mindre och har ett annat läte. Av skyddsorsaker publiceras inte utbredningskartan.