Förbigå menyn

Skiftesvård

Skiftesvård är småbarnspedagogik som sker kl. 18.00–6.00 och/eller småbarnspedagogik som sker under veckoslut.

Skiftesvård erbjuds i Vasa av daghemmet Rödluvan och Klemettilän päiväkoti. Dessa daghem är reserverade endast för barn som är i behov av skiftomsorg.

Skiftesvård kan också ordnas tillfälligt eller sporadiskt för de barn som deltar i småbarnspedagogik och vilkas vårdnadshavare har oregelbundet eller mycket sällan behov av skiftesvård. Då har barnet en ordinarie plats inom småbarnspedagogiken nära hemmet och det är möjligt att boka en skiftesvårdplats för barnet t.ex. 1–2 gånger i månaden. Ett barn som deltar i förskoleundervisning eller förskoleundervisning som förbereder för den grundläggande undervisningen har också möjlighet till skiftesvård.

Rätt till skiftesvård

Det finns ingen subjektiv rätt till skiftesvård. Servicehandledningen och daghemsföreståndarna för diskussioner med familjerna för att utreda det verkliga behovet av skiftesvård.

Behov av skiftesvård kan uppkomma på grund av vårdnadshavarnas regelbundna och fortlöpande skiftesarbete eller liknade arbete eller studier. Inom skiftesvård grundar sig barnens närvarotider i småbarnspedagogiken i princip på föräldrarnas arbetsskift. Ett barn kan delta i småbarnspedagogik när båda vårdnadshavarna är i arbete och dessutom efter ett nattskifte under vårdnadshavarnas sovperiod. Som skälig sovperiod fastställs åtta timmar.

Vårdnadshavaren för barnet till nattvård senast kl. 19.30 och hämtar barnet från skiftesvården efter vilotiden följande dag senast kl. 15.00.

I princip är vårdnadshavarens lediga dagar och semesterdagar en del av barnens lediga dagar och semesterdagar.

Under vårdnadshavarens sjukledighet finns det inte möjlighet till skiftesvård, då ska vårdtiden vara mellan kl. 9 och 15 på vardagar.

Ur synvinkeln barnets välbefinnande sett så behöver också ett barn i skiftesvård lediga dagar från småbarnspedagogiken. Ett barn i skiftesvård ska ha i medeltal 8 lediga dagar per kalendermånad.

Om behovet av skiftesvård minskar väsentligt eller upphör helt och hållet, ska vårdnadshavarna ansöka om överföring till skiftesvårdsenhetens daggrupp eller den egna platsen inom småbarnspedagogiken nära hemmet inom 2 månader efter att behovet har upphört.

För små skolbarn kan skiftesvård erbjudas enligt prövning, om det är möjligt efter placeringen av barn som är under skolåldern. I Vasa är det möjligt att få skiftesvård för ett barn som går i årskurs 1 inom den grundläggande utbildningen och har en ensamstående vårdnadshavare. Rätten upphör 31.7 efter årskurs 1.
För skiftesvård av ett barn i skolåldern uttas en avgift på 25 €/dag för tillfällig vård enligt bokade vårddagar oberoende av vårdnadshavarens inkomster.

Förskoleundervisning under skiftesvård

För barn som behöver skiftesvård anvisas Rödluvans daghem som förskoleundervisningsplats (nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionens beslut, finskspråkiga sektionens beslut).

Förskoleundervisningen genomförs i enlighet med läroplanen för förskoleundervisning huvudsakligen i fasta kamratgrupper och delvis också i kombinerade grupper samt som individuell undervisning. Förskoleundervisning ordnas inte under veckosluten.

Verksamhetsstyrningssystemet inom småbarnspedagogiken drar automatiskt av den dagliga andelen förskoleundervisning på 4 timmar (vardagar mån.–fre.) från debiteringen för småbarnspedagogik.

Meddelande om vårdtider för barn i skiftesvård

Barnets vårdtid ska alltid meddelas i Edlevo-systemet minst en vecka innan man har behov av den. Till exempel vårdtiderna för vecka 8 ska alltså meddelas senast på söndag vecka 6. Systemet stängs automatiskt på söndag kl. 24, efter det kan vårdtider inte längre bokas.

Obs! Om barnet har sin ordinarie småbarnspedagogik-/förskoleplats i en annan enhet än i det daghem som ordnar skiftesvård, meddelas vårdtider för tillfällig och sporadisk skiftesvård direkt till personalen på skiftesvårdplatsen. Till barnets ordinarie småbarnspedagogik-/förskoleplats meddelas vårdtiderna i Edlevo.

Ändringar i gjorda bokningar efter att systemet har stängts kan endast göras av daghemsföreståndaren, och de görs bara på grund av vårdnadshavarnas arbetssituation. För veckoslutets del ska bokningarna av småbarnspedagogik ännu bekräftas av vårdnadshavarna före kl. 12 på torsdag.

Ändrade småbarnspedagogiktider och ändringar i arbetsskiftet ska genast meddelas till daghemmet. Det samma gäller också behovet av tillfällig skiftesvård.

Personalens arbetsskift uppgörs på basis av de tidsbokningar för småbarnspedagogik som föräldrarna har gjort i Edlevo. Behov som meddelats efter den angivna tidpunkten kan tas i beaktande endast om det enligt personalens bekräftade arbetsskift är möjligt.

Rödluvans daghem: kvälls-, natt- och veckoslutsvård

Rödluvan daghem är ett tvåspråkigt skiftesvårdsdaghem på Högbacken.

Daghemmet betjänar familjer, där föräldrarna på grund av arbete eller studier behöver kvälls-, natt- och veckoslutsvård för sina barn i åldern 0-6 år.

Klemettilän päiväkoti: kvällsvård på vardagar

Klemettilän päiväkoti har förlängd öppettid. Daghemmet är öppet på vardagar kl. 5.30-22.00 enligt barnens vårdtider.

Plats på daghemmet kan sökas av sådana familjer som på grund av föräldrarnas arbete eller studier har behov av förlängd vårdtid.