Förbigå menyn

Vasa generalplan 2040

Programmet för deltagande och bedömning gällande Vasa generalplan 2040 var till påseende 10.5–30.6.2023. Under tiden kom det in 22 utlåtanden och 13 åsikter. 659 personer framförde sina åsikter via nätenkäten. Dessutom ordnades sju info-och workshoptillfällen på olika håll i Vasa. I dessa deltog totalt 66 personer. Vi tackar alla som hittills deltagit för den omfattande responsen.

Generalplanen är kommunens strategiska och översiktliga markanvändningsplan. I generalplanen bestäms hur stadens olika funktioner, såsom boende, service, arbetsplatser samt grön- och rekreationsområden skall placeras och hur de skall passa ihop på bäst fungerande sätt. Generalplanen drar upp breda linjer och styr planeringen på mer detaljerad nivå, alltså detaljplaneringen. 

Vasa generalplan 2040 kommer att omfatta hela Vasa och sträcker sig från skärgården ända till Lillkyro. Just nu finns det totalt 14 generalplaner/delgeneralplaner i kraft i Vasa. Dessutom saknar cirka 111 km2:n av Vasas område helt generalplan. I generalplanearbetet revideras alla de delgeneralplaner som är i kraft i Vasa och samtidigt utarbetas en första generalplan för de områden som ännu saknar generalplan. Under arbetet undersöks också om det finns behov av att lämna någon av de befintliga generalplanerna i kraft. 

Generalplanens uppgift är att genomföra och främja en samhällsstruktur som stämmer överens med stadens strategiska mål och principerna för hållbar utveckling. Målen för generalplanen kommer från stadens strategi, men även från stadens övriga program tillsammans med både stadens övriga separata beslut och FN:s program Agenda 2030 med mål för hållbar utveckling. De huvudsakliga målen med generalplanen är att utveckla Vasa som 

 • huvudstad för hållbar energi,  
 • en energisk och attraktiv stad, 
 • 15-minutersstad och som 
 • en havsnära stad. 

 

Program för deltagande och bedömning, generalplanens skeden och uppskattad tidtabell 

Generalplanens första skede är programmet för deltagande och bedömning, vilket fungerar som projektplan för generalplanearbetet.  Programmet för deltagande och bedömning innehåller bland annat planens mål och vem som är planens intressenter samt hur man kan delta i planarbetet. I programmet för deltagande och bedömning berättas dessutom om generalplanens bakgrundsinformation, vilka utredningar som kommer att användas i arbetet och vad som behöver utredas samt vilka konsekvenser som är tänkta att bedömas. Programmet för deltagande och bedömning kompletteras vid behov när planprocessen går framåt. Den senaste versionen kommer att finnas på denna webbplats.  

Efter programmet för deltagande och bedömning görs ett utkast till generalplan. Utkastet hålls framlagt och under tiden önskar vi åsikter och utlåtanden om utkastet. Utifrån responsen på utkastet görs sedan ett planförslag. När förslaget hålls framlagt kan man lämna in anmärkningar på det och av myndigheterna begärs igen utlåtanden. Slutligen godkänner stadsfullmäktige generalplanen.   

Utgångspunkterna för Vasa generalplan 2040 utreds och behövliga utredningar görs så långt som möjligt under 2023. Arbetet med planutkastet börjar under 2024 och målet är att utkastet kan läggas fram under 2025. Målsättningen är att planförslaget kan läggas fram offentligt under 2026 och att fullmäktige godkänner generalplanen 2027. 

Om du vill få meddelande då arbetet med generalplanen går framåt, exempelvis då det finns möjlighet att framföra sina åsikter, kan du meddela din e-postadress via denna länk:  

Länk

OBS! Adresserna används enbart till arbetet med Vasa generalplan 2040. 

Vasa generalplan 2040 kommer att omfatta hela Vasa och sträcker sig från skärgården ända till Lillkyro. Just nu finns det totalt 14 generalplaner/delgeneralplaner i kraft i Vasa. Dessutom saknar cirka 111 km2:n av Vasas område helt generalplan. I generalplanearbetet revideras alla de delgeneralplaner som är i kraft i Vasa och samtidigt utarbetas en första generalplan för de områden som ännu saknar generalplan. Under arbetet undersöks också om det finns behov av att lämna någon av de befintliga generalplanerna i kraft. 

Generalplanens uppgift är att genomföra och främja en samhällsstruktur som stämmer överens med stadens strategiska mål och principerna för hållbar utveckling. Målen för generalplanen kommer från stadens strategi, men även från stadens övriga program tillsammans med både stadens övriga separata beslut och FN:s program Agenda 2030 med mål för hållbar utveckling. De huvudsakliga målen med generalplanen är att utveckla Vasa som 

 • huvudstad för hållbar energi,  
 • en energisk och attraktiv stad, 
 • 15-minutersstad och som 
 • en havsnära stad. 

 

Program för deltagande och bedömning, generalplanens skeden och uppskattad tidtabell 

Generalplanens första skede är programmet för deltagande och bedömning, vilket fungerar som projektplan för generalplanearbetet.  Programmet för deltagande och bedömning innehåller bland annat planens mål och vem som är planens intressenter samt hur man kan delta i planarbetet. I programmet för deltagande och bedömning berättas dessutom om generalplanens bakgrundsinformation, vilka utredningar som kommer att användas i arbetet och vad som behöver utredas samt vilka konsekvenser som är tänkta att bedömas. Programmet för deltagande och bedömning kompletteras vid behov när planprocessen går framåt. Den senaste versionen kommer att finnas på denna webbplats.  

Efter programmet för deltagande och bedömning görs ett utkast till generalplan. Utkastet hålls framlagt och under tiden önskar vi åsikter och utlåtanden om utkastet. Utifrån responsen på utkastet görs sedan ett planförslag. När förslaget hålls framlagt kan man lämna in anmärkningar på det och av myndigheterna begärs igen utlåtanden. Slutligen godkänner stadsfullmäktige generalplanen.   

Utgångspunkterna för Vasa generalplan 2040 utreds och behövliga utredningar görs så långt som möjligt under 2023. Arbetet med planutkastet börjar under 2024 och målet är att utkastet kan läggas fram under 2025. Målsättningen är att planförslaget kan läggas fram offentligt under 2026 och att fullmäktige godkänner generalplanen 2027. 

Om du vill få meddelande då arbetet med generalplanen går framåt, exempelvis då det finns möjlighet att framföra sina åsikter, kan du meddela din e-postadress via denna länk:  

Länk

OBS! Adresserna används enbart till arbetet med Vasa generalplan 2040. 

Skeden

 1. Lagakraftvunnen generalplan

 2. Godkännande

 3. Förslag

 4. Utkast

 5. PDB 10.5–30.6.2023

 6. Anhängiggörande 26.4.2023

Tag kontakto