Förbigå menyn

Fullmäktigemotioner 2020

Motioner som tillställs för beredning.

Efter att de på föredragningslistan upptagna ärendena blivit behandlade inlämnades till ordföranden följande motioner som tillställs stadsstyrelsen för beredning:

November 16.11

  • två fullmäktigemotioner

Stöd nya företagare genom att erbjuda pop-up-utrymme i centrum
ledamöter Per Hellman SDP, beredare ansvarig för externa relationer Susanna Slotte-Kock

Förnyande av förvarings- och konserveringslokalerna för Vasa stads musei- och konstsamlingar
SDP:s fullmäktigegrupp, beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen

Oktober 26.10

  • tre fullmäktigemotioner

Stor idrottshall till centrum av Vasa
ledamöter Leena Tulimaa, Kai Luoma och Tommi Mäki (Saml.), beredare Sari Tarvonen

Tryggande av möjligheterna till motion utomhus för barn inom småbarnspedagogiken och skolelever i centrum
ledamöter Leena Tulimaa, Kai Luoma och Tommi Mäki (Saml.), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen

Åtgärdsplan för Koldioxidneutralt Vasa 202X
ledamot Lotta Alhonnoro (Gröna), beredare specialsakkunnig

Augusti 31.8

Inga fullmäktigemotioner inlämnades till ordföranden.

Juni 8.6

  • sex fullmäktigemotioner

Återinförande av direktionerna i de finskspråkiga skolorna,
SDP:s fullmäktigegrupp, beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Utredning av behovet av förebyggande rehabilitering och rehabiliteringsplatser för seniorer
ledamot Arja Miettinen (SDP), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Krisunderstöd för idrotts- och kulturföreningar på Vasa stads område
ledamot Tommi Mäki (Saml), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen

Praktisk administrativ beredning och utvärdering av nuvarande förvaltningsstadga vid övergången till Österbottens välfärdssamkommun
SFP:s fullmäktigegrupp, beredare förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola.

Motion om strukturellt socialarbete inom Vasa stad
ledamot Ivanka Capova (Gröna), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen.

Utvecklande av digitaliseringen (elektronisk ärendehantering och dokumentation) inom Vasa stad
ledamot Ivanka Capova (Gröna), beredare ICT-direktör Teemu Lehtonen.

Maj 4.5

  • tre fullmäktigemotioner

Slopande av dagvattenavgifterna
samlingspartiets fullmäktigegrupp, beredare kommunteknikdirektöra Jukka Talvi.

Uppdatering av den digitala apparaturen inom den grundläggande utbildningen
ledamöter Aino Akinyemi (Vänst.), Emine Ehrström (Gröna) och Laura Linna-Välimäki (Saml.), beredare ICT-direktör Teemu Lehtonen

Välfärdspaket för barn och unga för att de ska klara sig i coronakrisen
ledamot Lotta Alhonnoro (VIHR), beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen

Mars 23.3

en fullmäktigemotion

Kartläggning av småbarnspedagogikens och den grundläggande
utbildningens lokaler för tryggande av närservicen och genom överskridande av språkgränserna.

ledamot Harri Moisio (VF): beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen

Februari 10.2

inga fullmäktigemotioner, när mötet är inställt på grund av för få ärenden.

 

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.
De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
gatuadress Vasaesplanaden 10
postadress Pb 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-postadress registraturen@vasa.fi

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.
De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
gatuadress Vasaesplanaden 10
postadress Pb 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-postadress registraturen@vasa.fi

Vasa stads dokumentförvaltning

gatuadress: Vasaesplanaden 10, posadress: Pb 3, 65101 Vasa, tel. 06 325 1066, e-post: registraturen@vasa.fi