Du är här

Vaasa-opisto

Om Vasa

Vaasa-opisto Raastuvankatu 31
Vaasa-opisto är ett särpräglat kvalitetsinstitut med tiotusen kursdeltagare: en modern, tolerant lärmiljö - ett steg ovanför vardagen.

Vaasa_opisto_Raastuvankatu_31

 

Vaasa-opistos uppgift
- att bidra till att stadsborna kan leva ett aktivt och bra liv i medborgarsamhället
- att ge högklassig och månsidig undervisning till ett rimligt pris
- att erbjuda service inom det fria bildningsarbetet till personer i alla åldrar
- att svara för ordnandet och utvecklandet av den grundläggande konstundervisningen tillsammans med Vasa arbis, Kuula-institutet och kulturverket

Institutets kurser siktar inte på examina, utan med dem skaffar man beredskap för att utveckla sig själv och växa som människa, extra beredskap för arbetslivet och kanske också för utveckling av de egna färdigheterna och talangerna.

  Bekanta dig med vårt utbud

 

Organisation

Vaasa-opistos huvudman är Vasa stad. För institutets verksamhet svarar en direktion, som är ett förtroendeorgan på nämndnivå. Institutet leds av en rektor, som bl.a. bereder ärenden för behandling i direktionen.

  Direktionen för Työväenopisto

 

Historik

Vaasa-opisto är Finlands näst äldsta arbetarinstitut. Dess verksamhet inleddes hösten 1907, men beslutet om grundandet av institutet fattades i stadsfullmäktige redan i december 1906. Institutets första verksamhetsställe fanns i Vaasan työväenyhdistys lokaler på Storalånggatan. Numera är lokalerna en del av Vaasan kaupunginteatteris fastighet.

Till en början var Vaasan työväenopisto tvåspråkigt. År 1927 indelades institutet enligt språk i Vaasan työväenopisto och Vasa arbetarinstitut. Av Finlands svenskspråkiga arbetarinstitut är Vasa arbis det äldsta.

I initialskedet präglares verksamheten av folkets låga grundutbildningsnivå och behovet av grundstudier. I början gavs också undervisning i bl.a. modersmål, räkning och bokföring.

På 1920-talet började staten understöda det fria bildningsarbetet, vilket också betydde att verksamheten befästes och det möjliggjorde en mer planmässig utbildningsverksamhet.

Efter krigen hastade man på Vaasan työväenopisto mot det finländska utbildningssamhället. Många avlade mellanskolan som kvällsstudier vid institutet och kunde sålunda söka sig till yrkesutbildning på institutsnivå.

På 1960-talet stadgades en lag om det fria bildningsarbetet, vilken gjorde att medborgarinstitut grundades i en jämn ström i Finlands landskommuner. Fostran var årtiondets ord, vilket på 1970-talet ersattes med utbildning.

På 1980-talet började institutsverksamheten uppfattas som en service och institutet är även idag en del av den basservice som staden erbjuder. I lagen om fritt bildningsarbete (1998/632), som reviderades år 1998, och finansiering av det konstateras om syftet med institutsverksamheten kärnfullt:
Det fria bildningsarbetet syftar till att utgående från principen om livslångt lärande stöda en mångsidig utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt främjä demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.