Förbigå menyn

Detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor samt anmälan om partiförsäljning

Tobaksregistret förnyas. Som en följd av detta kommer tobaksregistrets onlinetjänst att vara helt stängd mellan den 27 maj och den 29 maj. Vi rekommenderar att du undviker att lämna in alla nya ansökningar om detaljhandelstillstånd och anmälningar om partihandel även mellan den 25 och 26 maj på grund av eventuella störningar.

Ett riksomfattade register över försäljningsplatserna för nikotinprodukter upprätthålls av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Gör så här

Ansökan om detaljhandelsstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor eller anmälan om partiförsäljning kan göras antingen med en elektronisk eller en skriftlig blankett. Den ifyllda blanketten lämnas in till kommunen där försäljningsstället ligger. Om försäljningen sker i ett transportmedel ska anmälan lämnas in till den sökandes hemkommun. I ansökan/anmälan ska finnas följande uppgifter:

  • den sökandes namn eller firmanamn samt kontaktuppgifter i Finland, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer (FO-nummer) samt adressen för produkternas försäljningsställe
  • en utredning om vilka produkter tillståndet för försäljning gäller
  • plan för egenkontroll
  • en utredning om antalet försäljningspunkter och var de ligger i försäljningsstället
  • en utredning om hur tobaksprodukterna, tobakssurrogaten, röktillbehör, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor tänker placeras på försäljningspunkten.

Anvisningar för tillståndsansökan och egenkontrollplanen samt försäljningstillståndsansökan hittas på Valviras hemsida.

Kostnader

Kommunen uppbär en avgift enligt fastställd taxa för behandling av tillståndsansökan/anmälan. Dessutom uppbär kommunen för varje försäljningspunkt en tillsynsavgift som fastställs årligen.
Avgiften för detaljhandelstillståndet för tobaksprodukter och nikotinvätskor och den årliga tillsynsavgiften gällande försäljningen fastställs enligt avgiftstaxan för miljöhälsoskydd inom Vasa stads och Laihela kommuns samarbetsområde.

Tidsgräns

Ansökan om detaljhandelsstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor ska anhängiggöras i tillräckligt god tid innan ett ny försäljningsställe öppnas. Försäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor kan inte inledas innan kommunen har beviljat detaljhandelstillstånd. Partiförsäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor kan inledas genast efter att anmälan har gjorts.

Tillståndsansökan behandlas i regel inom en månad. Om ansökan är bristfällig begärs kompletteringar och behandlingen förlängs.

Den beräknade behandlingstiden är 1-4 veckor.

Giltighet

Detaljhandelstillstånden för tobaksprodukter och nikotinvätskor kan beviljas antingen tills vidare eller för viss tid. Tillståndet beviljas för viss tid om verksamhetens karaktär så förutsätter. Partiförsäljningsanmälan gäller tills vidare eller tills näringsidkaren meddelar kommunen om att verksamheten har upphört.
Ett detaljhandelstillstånd på viss tid kan beviljas för högst ett år. Försäljaren ska meddela om avslutande av partiförsäljning.

Tillsyn

Den kommunala tillsynsmyndigheten övervakar försäljning av tobak och andra tobaksprodukter, efterlevnad av begränsningar och rökförbud samt efterlevnad av lagstiftningen på tillsynsområdet. I samband med tobaksövervakning granskas även detaljhandel av nikotinpreparat i enlighet med läkemedelslagen.

Ändring och upphörande av verksamheten

Den kommunala myndighet som övervakar tobakslagen ska på förhand underrättas också om verksamheten förändras eller läggs ned. Dessa uppgifter kan påverka de övervakningsavgifter som kommunen tar ut, och det är därför viktigt att de rapporteras till kommunen i god tid. Kommunen ska underrätta Valvira om tillstånd som beviljas och återkallas, om förändringar i fråga om tillstånd, om förseelser vid försäljning och om försäljning som upphör.

Anmälan kan göras till adressen terveysvalvonta@vaasa.fi.

Ta kontakt!

Hälsoskyddets gemensamma e-mail adress

Vasa stads miljöavdelning