Förbigå menyn

Aktuellt på livsmedelstillsynen

Grundavgift för tillsyn år  2022

Från och med början av år 2022 tas utöver inspektionsavgifter, en grundavgift ut på 150 euro per tillsynsobjekt för tillsyn årligen. Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos registrerade primärproduktionsställen, lanthandlar eller allmännyttiga samfund som till exempel bistånds-aktörer.

Tilläggsinformation på Livsmedelsverkets hemsida. 

Ny livsmedelslagstiftning i april 2021

I april trädde en ny livsmedelslag i kraft. Länk till den nya lagstiftningen: Livsmedelslag 297/2021

Även Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien förnyades i april. Länk till förordningen: Förordning om livsmedelshygien 318/2021