Förbigå menyn
Wasa Station havainnekuva katutasosta kuvattuna

Artikelkategorier: Nyheter

För Wasa Station ansöks om förlängd tid – det utmanande läget i världen gör att genomförandet går långsamt

Publicerad: 30.11.2022

Avtalet mellan Vasa stad och YIT om genomförande av Wasa Station går ut vid slutet av året. Det utmanande läget i världen har gjort att förhandlingarna med placerare har gått långsamt, och därför ansöks det om en förlängning av avtalet med nio månader. Beslut i ärendet fattas i december.

I genomförandeavtalet för projektet Wasa Station fastslås att de förutsättningar som gäller byggandet och de ekonomiska förutsättningarna bör vara uppfyllda innan man övergår till byggnadsskedet. Vid behov kan avtalet förlängas, ifall projektets åtgärder har framskridit och båda parterna är för en förlängning.

De förberedelser som gäller byggandet har redan framskridit långt och till exempel bygglovsplanerna är i praktiken klara. För närvarande beror det om projektet inleds på huruvida de ekonomiska förutsättningarna uppfylls.

– Under detta år har YIT aktivt främjat projektet vid placerar- och hyresförhandlingar. Kriget i Ukraina, som började i februari, har emellertid väsentligen påverkat världsläget och orsakat osäkerhet samt stigande finansieringskostnader, vilka återspeglas i de olika aktörernas beslutsfattande, förtydligar sektordirektör Markku Järvelä som är medlem i Wasa Station -projektets ledningsgrupp.

Förhandlingarna med placerare främjas för närvarande med olika alternativ, där ägandet kan gälla helheten eller olika funktionella delar.  Arbetet på att sälja alternativa ägarmodeller, som inleddes i början av hösten, pågår dock ännu och det krävs tilläggstid för att resultat ska nås.

YIT har föreslagit att genomförandeavtalets giltighetstid ska förlängas till 30.9.2023. I projektets ledningsgrupp samt i stadens interna behandling har projektet främjats ändamålsenligt och genomförandeavtalet föreslås bli förlängt i enlighet med YIT:s förslag.

Förlängningen av genomförandeavtalet behandlas i stadsstyrelsen 5.12 och i stadsfullmäktige 12.12.

Musik- och kongresshuset behövs

Syftet är att i Wasa Stations multifunktionskvarter ska finnas ett av staden finansierat och upprätthållet musikhus. Vidare ska där finnas idrotts- och multifunktionslokaler, affärslokaler och ett över 20 våningar högt tornhus med hotell och bostadslägenheter, vilka YIT ansvarar för.

Fastän både coronaviruset och kriget i Ukraina i betydande grad har påverkat hur projektet framskrider, är tron på att det kommer att genomföras fortfarande stark.

– Vi måste godta placerarnas oro för världsläget och kostnadsstegringen. Vi tror emellertid fortfarande att läget lugnar sig och att YIT kan slutföra förhandlingarna med placerarna före utgången av september, konstaterar Järvelä.

Avsikten är att musikhuset ska vara en mångsidig evenemangsplats som är öppen för alla och som lämpar sig för olika slags ändamål från konserter av olika slag till mässor, kongresser och utbildningstillställningar samt stadsorkesterns föreställningar.

Enligt Visit Vaasas verkställande direktör Max Jansson behöver Vasa ett konkurrenskraftigt musik- och kongresscenter och Wasa Station är det klart bästa alternativet när det gäller att få till stånd ett sådant. Om man överväger en alternativ placering, kunde det fördröja projektet med flera år.

– Från marknaden har det kommit ett klart budskap om att vi fortsättningsvis förlorar nationella och till och med internationella evenemang på grund av att vi saknar en lämplig lokal. Detta är en klar olägenhet för Vasas rykte, och dessutom gör det att tillväxten i företagens affärsverksamhet och utvecklande av verksamheten går långsammare, konstaterar Jansson.

Enligt Jansson är planeringen av stora massevenemang ofta ett långsiktigt arbete och orterna kan väljas till och med flera år på förhand. Så länge framtiden är osäker, är det utmanande att få stora evenemang till Vasa.

– Förr var Vasa en populär ort för möten, men i dag är kundernas krav på teknik och logistik på en högre nivå än tidigare. En modern lokal har också en verkligt stor betydelse då konsertarrangörer väljer platser för uppträdanden, säger Jansson.

Ytterligare information