Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen beslutade att ta i bruk specialbefogenheter gällande stadsstyrelsen och stadsdirektören

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 16.3.2020 bland annat beredskapsplanen för undantagsförhållanden.

Helhetsberedskapen för störningssituationer och undantagsförhållanden utgörs av den allmänna delen av beredskapsplanen som gäller hela staden samt sektorernas beredskapsplaner och resultatområdenas och affärsverkens situationskort. Beredskapsplaneringen leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Om fullmäktige inte blir beslutfört och vägande skäl kräver omedelbara beslut, har kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om ärenden som gäller organiseringen av kommunens förvaltning, instruktioner och förvaltningsstadga, delegering av behörighet, budget och skatter samt andra ärenden som det bestämts att fullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen ska så fort som möjligt föra ovan nämnda beslut till fullmäktige för beslutsfattande. Kommunstyrelsens beslut gäller tills fullmäktige fattat beslut i ärendet.

För undantagsförhållanden och allvarliga hot- och störningssituationer beslutades också vid godkännandet av beredskapsplanen att delegera handlings- och beslutsbefogenheter till stadsdirektören, då det för skötseln av störnings- eller krissituation behövs ett oundvikligt beslut.

I det undantagstillstånd som coronapandemin ger upphov till beslutade stadsstyrelsen att ta i bruk specialbefogenheter gällande stadsstyrelsen och stadsdirektören från 16.3.2020.

Beslutet går vidare för kännedom till stadsfullmäktige.

Följ med: Information om coronaviruset

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 18.03.2020