Förbigå menyn

Sånglärka

Alauda arvensis

Sånglärkan är en typisk fågelart i jordbrukslanskapet. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Sånglärkan, som ursprungligen kommit från stäpperna i öster, häckar numera relativt allmänt i Finland. Exempelvis var sånglärkan i en undersökning av fågelbeståndet i Träskända åren 2001–2003 den 25:e talrikaste fågelarten i området. Ända fram till 1970-talet ökade de häckande bestånden av sånglärka. På 1980-talet minskade bestånden med ca 20 %, men efter det har de hållits på en relativt stabil nivå.

  • Längd 18 cm
  • Häckar på marken, ofta på en åker
  • Övervintrar i Mellan- och Sydeuropa
  • Födan är insekter, maskar, spindlar, frön, knoppar m.m.

Livsmiljö. I Vasa häckar sånglärkan huvudsakligen på åkrar och ängar. Eftersom fågeln trivs på öppen mark duger även strandängar, områden med fyllnadsjord och myrmarker som häckningsplats.

Förekomst i Vasa. I Vasa har sånglärkan under häckningstiden observerats i ca 60 atlasrutor. Häckningsplatserna finns på vidsträckta åker- och ängsområden på Söderfjärden samt vid flygfältet och i Runsor. De tätaste bestånden av häckande fåglar finns på åkrar som är större än 50 ha.