Förbigå menyn

Stjärtmes

Aegithalos caudatus

Stjärtmesen kännetecknas av den lilla svarta näbben och långa stjärten. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Stjärtmesen är en liten, ljus och livlig tätting från det östliga taigaskogsbältet. De häckande bestånden i Finland har alltid varit förhållandevis små (Väisänen mfl 1998). Tidvis invandrar stjärtmesen från öster till nya boplatser på hösten. Vid sådana tillfällen kan de vandrande fåglarna ses i stora flockar bestående av flera tiotals individer.

  • Längd 15 cm
  • Klotformat bo, byggs oftast i en björk eller gran
  • Partiell flyttfågel. Flyttar söderut till vintern. Vandrar tidvis på vårarna i stort antal till landet österifrån.
  • Livnär sig på insekter, frön, spindlar

Livsmiljö. Stjärtmesen häckar i lövskogar som ligger intill fuktiga områden såsom öppet vatten eller myrmarker. Fågeln är en skicklig byggare som gör ett bollformat bo, vanligtvis i en björk. Det slutna boet har bara en öppning, genom vilken bland annat matningen av ungarna sker.

Förekomst i Vasa. Stjärtmesen häckar ytterst fåtaligt här. Endast ett tiotal revir hittades vid karteringen. Landskapsstrukturen var den samma för alla förekomstområden, arten hittas i dalgångar, i lövskogar nära fuktig mark. I Vasa kan stjärtmesen hittas i dalgången Metviken-Infjärden eller i de unga björkskogarna längs Södra Stadsfjärdens stränder.