Förbigå menyn

Lövskogsarter

Med lövskogar avses lövträdsdominerade lundar och moskogar, men också lövträdsdominerade ekonomiskogar. Typiska trädslag i lövskogar är björk, asp, gråal, klibbal och hägg. En del av lövskogarnas fågelarter kan välja även skötta lövskogar som livsmiljö, men till exempel mindre hackspett, näktergal och härmsångare är mer krävande när det gäller livsmiljö. Dessa arter föredrar skogar med träd i olika åldrar. Rikast på fågelarter är mogna lövskogar där buskskiktet är frodigt.

Lövskog. Bild Aaro Toivio.