Förbigå menyn

Knipa

Bucephala clangula

Knipa. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Knipan är en allmän och talrik vattenfågel i Finland. Arten är flexibel i förhål-lande till val av livsmiljö och därmed allmänt utbredd. I Finland hittas arten vid alla typer av vattendrag ända upp till nordligaste Lappland.

  • Längd 45-50 cm
  • Häckar i gamla spillkråkehål och i holkar
  • Övervintrar huvudsakligen i södra Östersjön
  • Äter vattendjur

Livsmiljö. För knipan duger skogssjöar, havsvikar, skogsbeklädda öar och dikeskanter som häckningsmiljö. Ett lämpligt hålträd eller en holk krävs för häckningen. Ofta hittar man knipbon i holkar som satts upp för pärluggla i skogsområden, där det närmaste vattendraget kan finnas på hundratals meters avstånd.

Förekomst i Vasa. I Vasa häckar knipan på havsstränder, i innerskärgården och i närheten av småvatten i inlandet. Arten häckar naturligt i spillkråkans gamla bohål och i holkar som satts upp på stränderna. Av denna orsak saknas knipan på ytterskärgårdens trädlösa skär. Knipan är en vanlig syn på Vasas vattenområden. Under häckningssäsongen observerades den inom ca 200 atlasrutor.