Förbigå menyn

Skedand

Anas clypeata

Skedanden känns igen på dess näbb. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Skedanden häckar i skärgården, i havsvikar längs kusten och speciellt i näringsrika fågelsjöar i inlandet. Främst förekommer skedanden i sydväst, de flesta häckar på lämpliga platser sydväst om linjen Björneborg-Fredrikshamn. I norr förekommer arten fåtaligt upp till de innersta delarna av Bottenviken.

  • Längd 44-54 cm
  • Häckar på marken i skydd av växtlighet
  • Flyttar vintertid till västra och södra Europa och till Afrika
  • Livnär sig på blötdjur, kräftdjur och frön från vattenväxter

Livsmiljö. Skedanden häckar i frodiga havsvikar och i fågelsjöar på fastlandet. Vid karga ödemarkssjöar påträffas arten inte. Orsaken till att skedandens livsmiljöer är tydligt avgränsade ligger i födovalet. Skedanden äter planktondjur och växter, som endast förekommer i tillräckligt stora mängder i fågelsjöar och grunda, öppna vikar där våtmarksväxter med luftskott trivs.

Förekomst i Vasa. I Vasa är skedanden en mycket sällsynt häckfågel. Häckningen har bara bekräftats på gräsdominerade och trädlösa öar i ytterskärgården. Totalt har skedand noterats i ca tio undersökningsrutor under häckningssäsongen. Exempelvis så upptäcktes endast 18 par skedänder i skärgårdsfågelräkningen på Torgrund år 1990. På vårarna kan skedänderna också ses på stadens strandområden, då påträffas arten säkrast i Södra Stadsfjärden.