Förbigå menyn

Skrattmås

Larus ridibundus

Skrattmåsen häckar i Vasa på stränder och i skärgården. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Skrattmåsen är en nykomling bland de häckande fåglarna i Finland. Första gången artens häckning kunde bekräftas var år 1864 i Helsingfors. Efter det har skrattmåsen spridit sig och snabbt blivit en allmän häckfågel. Artens ökning upphörde på 1970-talet och efter det har de häckande bestånden minskat på många håll. I Finlands hotklassificering är skrattmåsen klassad som nära hotad.

  • Längd 34-38 cm
  • Häckar på marken
  • Övervintrar i Västeuropa
  • Äter insekter, säd, daggmaskar, fiskar

Livsmiljö. I Finland har skrattmåsen ursprungligen häckat vid insjöar nära kusten. När arten ökat har den också spridit sig till skärgården. Typiskt för skrattmåsen är att häcka i stora kolonier på öar och skär. I de största kolonierna i Vasa skärgård har det under de senaste åren funnits hundratals par.

Förekomst i Vasa. Skrattmåskolonierna är koncentrerade till den yttre och inre skärgården. Enstaka skrattmåspar häckar längre från kusten, exempelvis vid Infjärden.