Förbigå menyn

Vasklot delgeneralplan 2040

Delgeneralplanen berör Vasklotområdet. Planens areal är ca 5 km2, varav ca 2,5 km2 är vatten. Målet för planeringen är bl.a. att utnyttja Vasklots möjligheter och potential som en del av Vasa och Vasaregionen, att skapa förutsättningar för att hamnen och logistiken ska kunna utvecklas samt att sammanjämka olika intressen och användningsändamål på området.

Förslaget till delgeneralplan för Vasklot 2040 har godkänts i stadsmiljönämnden och läggs fram under tiden 15.11–23.12.2021. Planläggningen i Vasa ordnar ett möte för allmänheten tisdag 23.11 kl. 17:30 i huvudbibliotekets Dramasal, och då finns det möjlighet att träffa generalplanläggarna och bekanta sig närmare med planförslaget.

I planförslaget har flera ändringar gjorts utgående från den respons som erhölls i utkastskedet och preciserade uppgifter. Exempelvis har hamnens och industrins utvidgningsbehov beaktats, boendevolymen justerats samt tryggandet av natur- och rekreationsvärden för skogen i Vasklot fastslagits. Planen möjliggör att bostäder för cirka 2200 nya invånare byggs.

Det huvudsakliga målet för delgeneralplanen kan anses vara utveckling av Vasklot som ett enhetligt område och som en del av Vasas stadsområde genom sammanjämkning av olika intressen och användningsändamål på området. De mångsidiga funktionerna på området, såsom boende (både nuvarande och nytt), rekreation, turism, industri, arbetsplatser, service och hamnverksamhet, bör tryggas, samtidigt som behoven av att utveckla dem bör beaktas i och med att markanvändningen utvecklas. På området bör även förutsättningar skapas för ett stadsdelscentrum, och öns egen identitet bör identifieras och förstärkas.

I delgeneralplanearbetet justeras Vasa generalplan 2030 för delgeneralplaneområdets del. Delgeneralplanen utarbetas som en områdesreserveringsplan med rättsverkan.

För utarbetandet av Vasklot delgeneralplan har ett planläggningsbeslut fattats 9.10.2018 och planutkastet hölls framlagt juli-augusti 2019. På basen av den respons som kom in utarbetas planförslaget som läggs fram 15.11.-23.12.2021. Målet är en godkänd plan under 2022.

Förslaget till delgeneralplanen är framlagt på Tekniska Verket, Kyrkoesplanaden 26 A,  våning 2, samt på Vasa stads webbplats: https://www.vaasa.fi/sv/vasklot-delgeneralplan-2040. Eventuella anmärkningar om förslaget lämnas in till Planläggningen 15.11–23.12.2021, till adressen PB 3, 65101 VASA, till besöksadressen eller per e-post planlaggning(at)vasa.fi. 

I planförslaget har flera ändringar gjorts utgående från den respons som erhölls i utkastskedet och preciserade uppgifter. Exempelvis har hamnens och industrins utvidgningsbehov beaktats, boendevolymen justerats samt tryggandet av natur- och rekreationsvärden för skogen i Vasklot fastslagits. Planen möjliggör att bostäder för cirka 2200 nya invånare byggs.

Det huvudsakliga målet för delgeneralplanen kan anses vara utveckling av Vasklot som ett enhetligt område och som en del av Vasas stadsområde genom sammanjämkning av olika intressen och användningsändamål på området. De mångsidiga funktionerna på området, såsom boende (både nuvarande och nytt), rekreation, turism, industri, arbetsplatser, service och hamnverksamhet, bör tryggas, samtidigt som behoven av att utveckla dem bör beaktas i och med att markanvändningen utvecklas. På området bör även förutsättningar skapas för ett stadsdelscentrum, och öns egen identitet bör identifieras och förstärkas.

I delgeneralplanearbetet justeras Vasa generalplan 2030 för delgeneralplaneområdets del. Delgeneralplanen utarbetas som en områdesreserveringsplan med rättsverkan.

För utarbetandet av Vasklot delgeneralplan har ett planläggningsbeslut fattats 9.10.2018 och planutkastet hölls framlagt juli-augusti 2019. På basen av den respons som kom in utarbetas planförslaget som läggs fram 15.11.-23.12.2021. Målet är en godkänd plan under 2022.

Förslaget till delgeneralplanen är framlagt på Tekniska Verket, Kyrkoesplanaden 26 A,  våning 2, samt på Vasa stads webbplats: https://www.vaasa.fi/sv/vasklot-delgeneralplan-2040. Eventuella anmärkningar om förslaget lämnas in till Planläggningen 15.11–23.12.2021, till adressen PB 3, 65101 VASA, till besöksadressen eller per e-post planlaggning(at)vasa.fi. 

Skede

  1. aktuell 9.10.2018

  2. PDB 5.11.-7.12.2018

  3. godkännande

    Stadsfullmäktige godkänner planen

  4. laga kraft

    Generalplanen kungörs ha vunnit laga kraft efter att besvärstiden gått ut eller när möjliga klagomål har behandlats.