Förbigå menyn

Vasklot delgeneralplan 2040

Delgeneralplanen berör Vasklotområdet. Planens areal är ca 5 km2, varav ca 2,5 km2 är vatten. Målet för planeringen är bl.a. att utnyttja Vasklots möjligheter och potential som en del av Vasa och Vasaregionen, att skapa förutsättningar för ett stadsdelscentrum på Vasklot samt att sammanjämka olika intressen och användningsändamål på området.

Det huvudsakliga målet för delgeneralplanen kan anses vara utveckling av Vasklot som ett enhetligt område och som en del av Vasas stadsområde genom sammanjämkning av olika intressen och användningsändamål på området. De mångsidiga funktionerna på området, såsom boende (både nuvarande och nytt), rekreation, turism, industri, arbetsplatser, service och hamnverksamhet, bör tryggas, samtidigt som behoven av att utveckla dem bör beaktas i och med att markanvändningen utvecklas. På området bör även förutsättningar skapas för ett stadsdelscentrum, och öns egen identitet bör identifieras och förstärkas.

Ett viktigt mål är att beakta och sammanjämka behoven av att utveckla trafiken och trafiknäten som berör ön med beaktande av olika färdsätt samt säkerställa tillgängligheten till Vasklot. I planen bör behoven i fråga om både lokal och regional samt internationell trafik beaktas. Den lokala gång-, cykel- och kollektivtrafiken bör sammanjämkas med biltrafiken genom området, fjärrtrafikens godstransporter och spårtrafiken. Målet är att strukturera trafiknätet och säkerställa att trafikförbindelserna fungerar. Dessutom har såväl fartygs- som båttrafiken en stor betydelse på området och exempelvis behoven av utveckling av hamnen och logistiken bör beaktas.

I delgeneralplanearbetet justeras Vasa generalplan 2030 för delgeneralplaneområdets del. Delgeneralplanen utarbetas som en områdesreserveringsplan med rättsverkan. För utarbetandet av Vasklot delgeneralplan har ett planläggningsbeslut fattats 9.10.2018 och målet är en godkänd plan under år 2020.

Utkastet till delgeneralplan hålls framlagt 1.7–30.8.2019 i Tekniska verket, Kyrkoesplanaden 26 A, andra våningen, samt på Vasa stads webbplats: https://www.vaasa.fi/sv/vasklot-delgeneralplan-2040. Vi ber om ert utlåtande angående planutkastet senast 30.8.2019 till adressen Planläggningen, PB 2, 65101 VASA, till vår tillfälliga besöksadress Vasaesplanaden 17 (6:e våningen) eller per e-post: kaavoitus@vasa.fi

Man kan även kommentera planutkastet via en internetenkät https://app.maptionnaire.com/sv/6673/

Ett möte för allmänheten i utkastskedet ordnas måndagen 19.8.2019 kl. 18–20 i huvudbibliotekets Dramasal (adress Biblioteksgatan 13). Välkommen!

Ett viktigt mål är att beakta och sammanjämka behoven av att utveckla trafiken och trafiknäten som berör ön med beaktande av olika färdsätt samt säkerställa tillgängligheten till Vasklot. I planen bör behoven i fråga om både lokal och regional samt internationell trafik beaktas. Den lokala gång-, cykel- och kollektivtrafiken bör sammanjämkas med biltrafiken genom området, fjärrtrafikens godstransporter och spårtrafiken. Målet är att strukturera trafiknätet och säkerställa att trafikförbindelserna fungerar. Dessutom har såväl fartygs- som båttrafiken en stor betydelse på området och exempelvis behoven av utveckling av hamnen och logistiken bör beaktas.

I delgeneralplanearbetet justeras Vasa generalplan 2030 för delgeneralplaneområdets del. Delgeneralplanen utarbetas som en områdesreserveringsplan med rättsverkan. För utarbetandet av Vasklot delgeneralplan har ett planläggningsbeslut fattats 9.10.2018 och målet är en godkänd plan under år 2020.

Utkastet till delgeneralplan hålls framlagt 1.7–30.8.2019 i Tekniska verket, Kyrkoesplanaden 26 A, andra våningen, samt på Vasa stads webbplats: https://www.vaasa.fi/sv/vasklot-delgeneralplan-2040. Vi ber om ert utlåtande angående planutkastet senast 30.8.2019 till adressen Planläggningen, PB 2, 65101 VASA, till vår tillfälliga besöksadress Vasaesplanaden 17 (6:e våningen) eller per e-post: kaavoitus@vasa.fi

Man kan även kommentera planutkastet via en internetenkät https://app.maptionnaire.com/sv/6673/

Ett möte för allmänheten i utkastskedet ordnas måndagen 19.8.2019 kl. 18–20 i huvudbibliotekets Dramasal (adress Biblioteksgatan 13). Välkommen!

Skede

  1. aktuell

    9.10.2018

  2. utkast

    1.7.-30.8.2019

  3. förslag

  4. godkänd

  5. laga kraft