Förbigå menyn

Revidering av Långskogens storindustriområde (ak1110)

Mer detaljerade kartor över området finns i Vasas karttjänst på webb sidan https://kartta.vaasa.fi/IMS

Detaljplaneändringsområdet är beläget öster om Vasa flygfält på det område som avgränsas av Östra Runsorvägen, Stenskogsvägen, järnvägen samt kommungränsen mellan Vasa och Korsholm. Målet är att precisera bestämmelserna i den detaljplan som är utarbetad för ackumulatorindustrins behov och på det sättet sträva efter att säkerställa förutsättningarna för att utveckla området som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader där en betydande anläggning för produktion eller lagring av farliga kemikalier får förläggas.

Med detaljplaneändringen eftersträvas en utökning av byggrätten på industriområdet från den nuvarande exploateringen på 0,3 till en exploatering på 0.8-1.3.

Avsikten är därtill att utreda förutsättningarna för en utökning av den i den gällande detaljplanen angivna maximala byggnadshöjden på 30 meter (Finavias flyghinderärende).

I samband med detaljplanen undersöks i fråga om ett kvarter bl.a. en flyttning av gatuområdets gräns och i och med det nytt område som kan anvisas för detaljplanering för skapande av en eventuell ersättande grönförbindelse på det område som planläggs.

 

  1. Aktuell 9.10.2020

  2. Godkänd 29.3.2021

Tilläggsinformation