Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

De tekniska affärsverkens direktion

Direktion lyder under tekniska sektorn.

Ordförande: Seppo Korpi
Vice ordförande: Pentti Risberg
Föredragarna: Irma Hyry, Tapio Ollikainen
Stadsstyrelsens representant: Mauri Ollila 1.6.2019 -31.5.2021
Närvaro- och talrätt: Sebastian Rönnlund och Päivi Saukkoranta
Protokollförare: Hanna Pekkala
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • januari 21.1.
  februari 18.2.
  mars 24.3.
  april 21.4.
  maj 19.5.
  juni 16.6.

augusti 25.8.
september 22.9.
oktober 20.10.
november 17.11.
december 15.12.

Läs mera om de tekniska affärsverkens direktion

 • Uppgiftsområdet för direktionen för de tekniska affärsverken utgörs av följande resultatområden
  • Affärsverket Vasa Hussektor
  • Affärsverket Vasa Vatten
 • De tekniska affärsverkens direktion lyder under tekniska sektorn, vilket ledes av Markku Järvelä
 • Mera om sektorns verksamhet och upgifter är föreskriven i Verksamhetsstadga för de under direktionen för de tekniska affärsverken lydande resultatområdena

Direktionens sammansätning

 • Direktion har nio (9) ledamöter och personliga ersättare som fullmäktige väljer för sin mandattid.
 • Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för direktionen, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
 • Av direktionens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Direktionens uppgifter

För Vasa hussektors del har direktionen i uppgift att

 • besluta om hyrningsprinciperna, vad gäller interna hyror utgående från de av stadsstyrelsen fastställda riktlinjerna
 • besluta om hyrning av lokaler som staden behöver
 • uppgöra projektplaner för stadens lokalprojekt utgående från behovsutredningar som resultatområdena gör samt planerar och genomför nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från de av fullmäktige godkända allmänna anvisningarna för förfaringssätten vid anskaffande av lokaler.

För Vasa Vattens del har direktionen i uppgift att

 • besluta om vatten- och avloppsvattenavgifterna, anslutnings- och leveransvillkoren samt affärsverket Vasa Vattens övriga avgifter.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, fastighetschef Hanna Pekkala
  tel. 040 739 7273
  e-post: hanna.pekkala@vaasa.fi

Läs mera om de tekniska affärsverkens direktion

 • Uppgiftsområdet för direktionen för de tekniska affärsverken utgörs av följande resultatområden
  • Affärsverket Vasa Hussektor
  • Affärsverket Vasa Vatten
 • De tekniska affärsverkens direktion lyder under tekniska sektorn, vilket ledes av Markku Järvelä
 • Mera om sektorns verksamhet och upgifter är föreskriven i Verksamhetsstadga för de under direktionen för de tekniska affärsverken lydande resultatområdena

Direktionens sammansätning

 • Direktion har nio (9) ledamöter och personliga ersättare som fullmäktige väljer för sin mandattid.
 • Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för direktionen, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
 • Av direktionens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Direktionens uppgifter

För Vasa hussektors del har direktionen i uppgift att

 • besluta om hyrningsprinciperna, vad gäller interna hyror utgående från de av stadsstyrelsen fastställda riktlinjerna
 • besluta om hyrning av lokaler som staden behöver
 • uppgöra projektplaner för stadens lokalprojekt utgående från behovsutredningar som resultatområdena gör samt planerar och genomför nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från de av fullmäktige godkända allmänna anvisningarna för förfaringssätten vid anskaffande av lokaler.

För Vasa Vattens del har direktionen i uppgift att

 • besluta om vatten- och avloppsvattenavgifterna, anslutnings- och leveransvillkoren samt affärsverket Vasa Vattens övriga avgifter.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, fastighetschef Hanna Pekkala
  tel. 040 739 7273
  e-post: hanna.pekkala@vaasa.fi

De tekniska affärsverkens direktion sammanträder

i regel på tisdagar kl. 16.30 i Tekniska verkets 2. våning, Kyrkoesplanaden 26 A