Förbigå menyn

De tekniska affärsverkens direktion

Direktion lyder under tekniska sektorn.

Ordförande: Seppo Korpi
Vice ordförande: Pentti Risberg
Föredragarna: Irma Hyry, Tapio Ollikainen
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Mauri Ollila
Närvaro- och talrätt: Sebastian Rönnlund och Päivi Saukkoranta
Protokollförare: Hanna Pekkala, Jari Jantunen
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6., 20.8., 17.9., 22.10., 19.11., 20.11. onsdag,

 

 • 17.12.

 

 • Direktionen kan vid behov ändra sammanträdestiderna eller komma överens om ytterligare sammanträden.
 • Mötesprotokollen finns framlagda tisdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om de tekniska affärsverkens direktion

Uppgiftsområdet för direktionen för de tekniska affärsverken utgörs av följande resultatområden

Affärsverket Vasa Hussektor
Affärsverket Vasa Vatten

De tekniska affärsverkens direktion lyder under tekniska sektorn, vilket ledes av Markku Järvelä
Mera om sektorns verjsamhet och upgifter är föreskriven i Verksamhetsstadga för de under direktionen för de tekniska affärsverken lydande resultatområdena

Direktionens sammansätning

 • Direktion har nio (9) ledamöter och personliga ersättare som fullmäktige väljer för sin mandattid.
 • Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för direktionen, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
 • Av direktionens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Direktionens uppgifter

För Vasa hussektors del har direktionen i uppgift att

 • besluta om hyrningsprinciperna, vad gäller interna hyror utgående från de av stadsstyrelsen fastställda riktlinjerna
 • besluta om hyrning av lokaler som staden behöver
 • uppgöra projektplaner för stadens lokalprojekt utgående från behovsutredningar som resultatområdena gör samt planerar och genomför nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från de av fullmäktige godkända allmänna anvisningarna för förfaringssätten vid anskaffande av lokaler.

För Vasa Vattens del har direktionen i uppgift att

 • besluta om vatten- och avloppsvattenavgifterna, anslutnings- och leveransvillkoren samt affärsverket Vasa Vattens övriga avgifter.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, fastighetschef Hanna Pekkala
  tel. 040 739 7273
  e-post: hanna.pekkala@vaasa.fi
 • protokollförare, nätverkschef Jari Jantunen
  tel. 06 325 4173
  e-post: jari.jantunen@vaasa.fi

Läs mera om de tekniska affärsverkens direktion

Uppgiftsområdet för direktionen för de tekniska affärsverken utgörs av följande resultatområden

Affärsverket Vasa Hussektor
Affärsverket Vasa Vatten

De tekniska affärsverkens direktion lyder under tekniska sektorn, vilket ledes av Markku Järvelä
Mera om sektorns verjsamhet och upgifter är föreskriven i Verksamhetsstadga för de under direktionen för de tekniska affärsverken lydande resultatområdena

Direktionens sammansätning

 • Direktion har nio (9) ledamöter och personliga ersättare som fullmäktige väljer för sin mandattid.
 • Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för direktionen, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
 • Av direktionens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Direktionens uppgifter

För Vasa hussektors del har direktionen i uppgift att

 • besluta om hyrningsprinciperna, vad gäller interna hyror utgående från de av stadsstyrelsen fastställda riktlinjerna
 • besluta om hyrning av lokaler som staden behöver
 • uppgöra projektplaner för stadens lokalprojekt utgående från behovsutredningar som resultatområdena gör samt planerar och genomför nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från de av fullmäktige godkända allmänna anvisningarna för förfaringssätten vid anskaffande av lokaler.

För Vasa Vattens del har direktionen i uppgift att

 • besluta om vatten- och avloppsvattenavgifterna, anslutnings- och leveransvillkoren samt affärsverket Vasa Vattens övriga avgifter.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, fastighetschef Hanna Pekkala
  tel. 040 739 7273
  e-post: hanna.pekkala@vaasa.fi
 • protokollförare, nätverkschef Jari Jantunen
  tel. 06 325 4173
  e-post: jari.jantunen@vaasa.fi

De tekniska affärsverkens direktion sammanträder

i regel på tisdagar kl. 16.30 i Tekniska verkets 2. våning, Kyrkoesplanaden 26 A