Förbigå menyn

De tekniska affärsverkens direktion

Direktion lyder under stadsmiljösektorn.

Ordförande Seppo Korpi
Vice ordförande Peter Remahl
Föredragande Irma Hyry, Tapio Ollikainen
Stadsstyrelsens representant 1.8.2021 -31.5.2023
Närvaro- och talrätt Sebastian Rönnlund och Päivi Saukkoranta
Protokollförare Taina Tyni, i reserv Tarja Teppo
Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.8.2021 -31.5.2025

Mötesdagar 2022

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 18.1
februari 22.2
mars 15.3
april 19.4
maj 24.5
juni 14.6, 22.6

Direktionen kan vid behov ändra sammanträdestiderna eller komma överens om ytterligare sammanträden.

Mötesprotokollen finns framlagda tisdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om de tekniska affärsverkens direktion

 • Uppgiftsområdet för direktionen för de tekniska affärsverken utgörs av följande resultatområden
  Affärsverket Vasa Hussektor
  Affärsverket Vasa Vatten
  De tekniska affärsverkens direktion lyder under stadsmiljösektorn, vilket ledes av Markku Järvelä
  Mera om sektorns verksamhet och upgifter är föreskriven i Verksamhetsstadga för de under direktionen för de tekniska affärsverken lydande resultatområdena

Direktionens sammansätning

 • Direktion har nio (9) ledamöter och personliga ersättare som fullmäktige väljer för sin mandattid.
  Av direktionens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.
  Fullmäktige väljer bland direktionens ledamöter en ordförande och en vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Direktionens uppgifter

 • För Vasa hussektors del har direktionen i uppgift att
  besluta om hyrningsprinciperna, vad gäller interna hyror utgående från de av stadsstyrelsen fastställda riktlinjerna
  besluta om hyrning av lokaler som staden behöver
  uppgöra projektplaner för stadens lokalprojekt utgående från behovsutredningar som resultatområdena gör samt planerar och genomför nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från de av fullmäktige godkända allmänna anvisningarna för förfaringssätten vid anskaffande av lokaler.
 • För Vasa Vattens del har direktionen i uppgift att
  besluta om vatten- och avloppsvattenavgifterna, anslutnings- och leveransvillkoren samt affärsverket Vasa Vattens övriga avgifter.

Tillägsuppgifter

 • protokollföraren Taina Tyni
  tel. 06 325 4153 eller 040 355 6752
  e-post taina.tyni@vaasa.fi

Läs mera om de tekniska affärsverkens direktion

 • Uppgiftsområdet för direktionen för de tekniska affärsverken utgörs av följande resultatområden
  Affärsverket Vasa Hussektor
  Affärsverket Vasa Vatten
  De tekniska affärsverkens direktion lyder under stadsmiljösektorn, vilket ledes av Markku Järvelä
  Mera om sektorns verksamhet och upgifter är föreskriven i Verksamhetsstadga för de under direktionen för de tekniska affärsverken lydande resultatområdena

Direktionens sammansätning

 • Direktion har nio (9) ledamöter och personliga ersättare som fullmäktige väljer för sin mandattid.
  Av direktionens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.
  Fullmäktige väljer bland direktionens ledamöter en ordförande och en vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Direktionens uppgifter

 • För Vasa hussektors del har direktionen i uppgift att
  besluta om hyrningsprinciperna, vad gäller interna hyror utgående från de av stadsstyrelsen fastställda riktlinjerna
  besluta om hyrning av lokaler som staden behöver
  uppgöra projektplaner för stadens lokalprojekt utgående från behovsutredningar som resultatområdena gör samt planerar och genomför nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från de av fullmäktige godkända allmänna anvisningarna för förfaringssätten vid anskaffande av lokaler.
 • För Vasa Vattens del har direktionen i uppgift att
  besluta om vatten- och avloppsvattenavgifterna, anslutnings- och leveransvillkoren samt affärsverket Vasa Vattens övriga avgifter.

Tillägsuppgifter

 • protokollföraren Taina Tyni
  tel. 06 325 4153 eller 040 355 6752
  e-post taina.tyni@vaasa.fi

De tekniska affärsverkens direktion sammanträder

tisdagar kl. 16.30 i Tekniska verkets 2. våning, Kyrkoesplanaden 26 A, i Vasa Vattens bransch officer eller via teams.