Förbigå menyn
Lapset taideteostensa kanssa

Barnkulturverksamhet i Vasa

I Vasa vill man satsa mera än tidigare på barnkultur. Ett bra exempel på detta är bl.a. kulturstigen inom småbarnspedagogiken och kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen, genom vilka man vill garantera konst- och kulturupplevelser för varje barn och ungdom.

Kulturstigen inom småbarnspedagogiken

Kulturfostran stöder utformningen och utvecklingen av barnets kulturella identitet. Den stärker förståelsen för kulturernas mångfald och ger grunden för kulturell allmänbildning. Målet med kulturfostran är att utveckla barnets mångsidiga uttryckssätt, fantasi och kreativitet samt stödja självkänslan. Den ger möjligheter till kulturella upplevelser och konstnärlig verksamhet.

Målet med planen för kulturfostran är att garantera barn jämlika möjligheter till kulturfostran inom Vasa stads småbarnspedagogik. Kulturstigen genomförs i småbarnspedagogikens vardag via barnens egen aktivitet, i närmiljön och närgemenskaper, producerad av konst- och kulturinrättningar samt i samarbete med föreningar och olika aktörer.

Det finns tre kulturstigar inom småbarnspedagogiken i Vasa. För varje stig har det valts ut två kultur- eller konstformer som man särskilt fördjupar sig i på stigen. De olika delområdena av multilitteracitet genomsyrar alla stigar. Samtliga stigar resulterar i alster som anknyter till de valda konstformerna. Alstren planeras och genomförs i samarbete med barnen och presenteras för närgemenskapen.

Kulturstigarna:

  • Stigen till Fjäderholmarna, för barn under 3 år: ordkonst och musik, stigens alster en konsert och ett ramsträd
  • Stigen för sagoäventyrare, för 3–4-åringar: bildkonst och teater, stigens alster en konstutställning och en teaterföreställning
  • Stigen för upptäcktsresande, för 5–6-åringar: mediekonst och kulturarv, stigens alster en animation/medieföreställning och upptäcktsresa

 

Planen för kulturfostran inom den grundläggande utbildningen

Syftet med kulturläroplanen är att garantera alla barn och unga i Vasa jämlika möjligheter att på ett mångsidigt sätt uppleva och bekanta sig med lokal konst och kultur.

Kulturläroplanen kompletterar läroplanen och gör skolornas arbete med kulturfostran målinriktat. Samtidigt borgar den för att alla elever har samma möjligheter att delta. Kulturfostran är aktuell i all undervisning, inte bara i konst- och färdighetsämnena. Den knyter även samman olika läroämnen med varandra.

Kulturfostran ger bl.a. färdigheter att förstå, bedöma och använda kultur. Samtidigt förstärks förmågan att läsa de budskap som medierna och den omgivande världen förmedlar. Den lokala kulturen och det lokala kulturarvet blir bekanta för eleverna.

Kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen i Vasa grundar sig på samarbete mellan lokala undervisnings- och kulturaktörer. I planen strävar man efter att trygga en viss mängd kulturfostran för varje grundskolelev i Vasa. Samarbetsparter är bl.a. stadsbiblioteket, stadsorkestern, stadsteatern, museerna samt andra kulturaktörer.

Mer info:

  • Barnkultur

    Kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen

    Kulturstigen inom småbarnspedagogiken

    Pöl – kulturveckor för barn