Du är här

Om Vasa

Beslutsfattande

Vasa stads högsta beslutanderätt utövas av fullmäktige med 59 ledamöter. Vasaborna väljer sina fullmäktige vart fjärde år. Fullmäktige fattar beslut om ärenden som gäller Vasa samt ansvarar för stadens ekonomi och verksamhet.

Stadsfullmäktige utser en stadsstyrelse, som ansvarar för den praktiska hanteringen av kommunens förvaltning och ekonomi.  Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige.  Den bevakar stadens intressen och representerar staden.

Tomas Häyry är Vasas stadsdirektör.  Han lyder under stadsstyrelsen och leder stadens förvaltning och ekonomi.

I Vasa finns också många nämnder och direktioner.  De övervakar och styr verksamheten inom sitt uppgiftsområde.  Ungdomsfrågor drivs i Vasa av ungdomsfullmäktige och funktionshindrades ärenden av handikapprådet. 

Beslutsfattare och beredare
Fullmäktigemotioner
Föredragningslistor och protokoll
Förvaltningens stadgor
Kungörelser
Stadfullmäktiges sammanträde på webben
Stadsstyrelsens senaste beslut i all korthet
Vad beslutade stadsstyrelsen? -artikelserien

viittomakieli symboli