Du är här

Om Vasa

Finskspråkiga sektionen för utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har en finsk- och en svenskspråkig sektion som 1) beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet 2) i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet. Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen. Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

mötesdagar 2019:

  • 20.3
  • 12.6
  • 23.10. (Beslut Utbildningsnämnden, finskspråkig sektion 12.6.2019: Sektionens möte 16.10.2019 flyttas och hålls 23.10.2019)
  • 11.12

sammanträden hålls:
på onsdagar kl. 16.30, vid Campus Hansa Vamia (Silveria) Ruutikellarintie 4 mötesrum L310 3. våning
Vid behov kan sektionen ändra sammanträdestiderna eller komma överens om extra sammanträden.

mötesprotokollen finns framlagda:
onsdag efter sammanträdet på stadens webbsidor

tilläggsuppgifter: Berit Mäkinen

protokoll som tillhör denna sida:
koulutuslautakunta, suomenkielinen jaosto 19.12.2018 18 mötesdagar 2019
koulutuslautakunta suomenkielisen jaosto 11.10.2017 1 konstituering

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för den finskspråkiga sektionen
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Utbildningsnämnden
Svenkspråkiga sektionen för utbildningsnämnden