Förbigå menyn
Lapset leikkivät päiväkodissa

Försök med tvåårig förskoleundervisning

Vasa stad har valts med i ett försök med tvåårig förskoleundervisning, som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet. Försöket börjar i augusti 2021 och avslutas i maj 2024.

Vasa stad är med i försöket både som anordnare av tvåårig förskoleundervisning och som kontrollkommun.

I försöket med tvåårig förskoleundervisning kan familjerna inte ansöka om att få vara med, utan undervisnings- och kulturministeriet väljer de daghem samt barn som är med.

Undervisnings- och kulturministeriet har som försöksdaghem i Vasa valt Gerby daghem, Metsäkallion päiväkoti, Sundom daghem och Pikkuonnin päiväkoti i Merikart.

En del av de barn i Vasa som är födda 2016 har haft möjlighet att pröva på tvåårig förskoleundervisning från och med augusti 2021. I kontrollgruppen ingår alla de barn i Vasa som är födda år 2016 och inte är med i försöket med tvåårig förskoleundervisning utan fortsätter som normalt inom småbarnspedagogiken.

För barn som är födda 2017 börjar försöket hösten 2022. Under våren väljer ministeriet de barn som kan delta i försöket vid de fyra anmälda daghemmen. Då ministeriet har skickat uppgifter om de valda barnen informerar småbarnspedagogiken deras familjer om det.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri för de barn som valts med i försöket med tvåårig förskoleundervisning vid de daghem som ingår i försöket. Avgiftsfriheten gäller inte barnen i kontrollgruppen.

Normalt börjar förskoleundervisningen då barnet är 6 år.

Syftet med den tvååriga förskoleundervisningen

Syftet med det riksomfattande försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen samt att utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag.

I försöket utreds också kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskole-undervisningen och den inledande undervisningen, familjernas serviceval, och erhålls information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

Läs mera: undervisnings- och kulturministeriet

Till ministeriets försök valdes genom slumpmässigt urval totalt 105 kommuner. Förutom dessa kommuner har man valt ut försökskommuner som inte ordnar tvåårig förskoleundervisning, men fungerar som kontrollkommuner.

Med i försöket i Vasa är både 5-åringar som deltar i den tvååriga förskoleundervisningen och kontrollgrupper där 5-åringarna är med i småbarnspedagogiken. På riksnivå uppskattas det att 10 000 barn deltar i försöket.

Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning

Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunder för en läroplan för försöket med tvåårig förskoleundervisning.

I grunderna beaktas de 5-åriga barn som är med i försöket och som är yngre än tidigare. I grunderna för en läroplan för försöket framhävs en barncentrerad pedagogik som grundar sig på lek och undersökande observationer samt sörjandet för barnens välbefinnande. Inga mål ställs för barnens kunnande, utan i den tvååriga förskoleundervisningen får varje barn lära sig i egen takt.

Utgående från denna utbildningsstyrelsens plan har Vasa utarbetat en egen lokal läroplan för försöket och den tog i bruk vid försöksverksamhetsställena i augusti 2021.

Vasa stads läroplan för den tvååriga förskoleundervisningen (pdf, eGrunder)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt