Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Delgeneralplan för Lillkyro kyrknejd 2040

Lillkyro invid Kyro älv var bebodd odlingsregion redan under järnåldern. År 2013 anslöts Lillkyro till Vasa stad som en del av den. Den förra delgeneralplanen för Lillkyro kyrknejd är från år 1999. I och med dessa förändrade förhållanden finns ett klart behov av en uppdatering av generalplanesituationen.

Syftet med generalplanen är att styra samhällsstrukturens utveckling och att sammanjämka olika funktioner på planeringsområdet. Delgeneralplanen utarbetas som en detaljerad områdesreserveringsplan med rättsverkan. Då den träder i kraft ersätter den delgeneralplanen för Lillkyro kyrknejd 2020 i sin helhet.

 

Stadsfullmäktige har godkänt delgeneralplanen 3.9.2018. Planen har överklagats till Vasa förvaltningsdomstol.

Skeden

  1. Aktuell

    3.6.2014

  2. Utkast

    2.6.-2.7.2015

  3. Förslag

    16.10.-16.11.2017