Förbigå menyn

Delgeneralplan för Lillkyro kyrknejd 2040

Delgeneralplanen för Lillkyro kyrknejd 2040 har nu vunnit laga kraft

Planförslaget, som godkändes av stadsfullmäktige år 2018, överfördes till förvaltningsdomstolen för behandling på grund av anförda besvär. Förvaltningsdomstolen upphävde stadsfullmäktiges beslut i fråga om skyddsbeteckningen för en bostads- samt uthusbyggnad. Till övriga delar har planen nu vunnit laga kraft.

Huvudmålen för delgeneralplanen är att säkerställa en bra och trivsam livsmiljö för områdets nuvarande och kommande invånare. Viktiga mål är också bevarande och utveckling av Lillkyros och Kyro älvdals särprägel samt värnande om områdets landskapsmässiga och kulturhistoriska värden samt kulturmiljövärden.

Delgeneralplanen har utarbetats som en områdesreserveringsplan med rättsverkan och då den träder i kraft ersätter den delgeneralplanen för Lillkyro kyrknejd från 2020. Planen möjliggör cirka 300 nya invånare.

Skeden

 1. Aktuell

  3.6.2014

 2. Utkast

  2.6.-2.7.2015

 3. Förslag

  16.10.-16.11.2017

 4. Godkänd av stadsfullmäktige

  3.9.2018

 5. Vasa förvaltningsdomstols beslut

  10.2.2021

 6. Kungörelse om ikraftträdande

  7.4.2021