Förbigå menyn

Enhetsskolan i Centrum (ak1121)

Planområdet ligger i centrum av Vasa, mindre än en halv kilometer söderut från torget och gränsar till Rådhusgatan, Fredsgatan och Handelsesplanaden. I kvarteret finns Vasa medborgarinstituts, Småbarnspedagogikens och stadens administrativa lokaler samt undervisningsrum som står tomma.

Detaljplaneändringen möjliggör genomförandet av en enhetsskola i centrum.

 1. Aktuell 13.10.2021

 2. PDB 28.10.-12.11.2021

 3. Laga kraft

DETALJPLANEARBETET GÄLLANDE ENHETSSKOLAN I CENTRUM

Målen för detaljplaneändringen framgår av utredningen om den finskspråkiga grundläggande utbildningens servicenätverk, där skolnätet i centrum av Vasa och dess närområden granskades. Slutledningen i utredningen är att den finskspråkiga grundläggande utbildningens lokaler i centrumområdet koncentreras till en helhet som omfattar Keskuskoulus nuvarande område och planändringsområdet. Keskuskoulu har inte tagits med i planavgränsningen då den kvarstår i sin nuvarande användning och inga reparations- eller tillbyggnadsbehov riktas på den.

Planändringsområdet har varit i offentlig användning ända sedan Vasa flyttades till sin nuvarande plats. Det fastställdes som en skoltomt redan i den av C.A. Setterberg utarbetade stadsplanen från år 1855. Med hjälp av detaljplaneändringen upprätthålls skoltraditionen i stadskärnan.  Kvartersområdena som planläggs bevaras i sin helhet i offentlig användning. På det här sättet kan en del av enhetsskolans lokaler placeras på det planlagda området. Medborgarinstitutet och den grundläggande utbildningens administration, vilka nu är verksamma i området, kan fortsätta med sin verksamhet i de nuvarande lokalerna.

I detaljplanearbetet granskas bl.a. följande:

 • Kvartersområdenas användningsändamål
 • Byggrätten och fastigheternas gränser
 • De kvalitetskrav som ska ställas på den byggda miljön
 • Kulturhistoriska värden, byggnadsskyddfrågor i området
 • Kompletterande byggande på kort sikt (den pågående projektplaneringen av enhetsskolan i centrum)
 • Kompletterande byggande på lång sikt (eventuella möjligheter att komplettera byggandet i framtiden)
 • Anpassningen av nybyggnader till de värdefulla byggnadernas skala
 • Frågor som gäller parkeringen
 • Frågor som gäller trafiksäkerheten
 • Detaljplanens konsekvenser för den byggda miljön, naturmiljön, människors levnadsförhållanden och sociala förhållanden

I planarbetet fastställs inte följande:

 • Byggnadernas mera exakta rumsarrangemang
 • Inredningen av gården eller de inre rummen
 • Frågor som gäller undervisningsverksamheten
 • Investeringsbeslut, investeringarnas tidpunkter

 

PROJEKTPLANERINGEN GÄLLANDE ENHETSSKOLAN I CENTRUM

Projektplaneringen gällande enhetsskolan i centrum och den därpå följande mera exakta byggplaneringen görs parallellt med detaljplaneändringen. Projektplaneringsfasen leds av stadens Hussektor. Stadsfullmäktige godkände projektplanen vid sitt sammanträde 13.6.2022.

Som en del av projektplanen genomfördes två enkäter bland kommuninvånarna: en allmän och en annan om gymnastiksalar. Resultaten av enkäten om gymnastiksalar visade tydligt att det råder ett stort behov av en gymnastiksal i så kallad full skala. I svaren på den allmänna enkäten betonades belåtenheten med att projektet överhuvudtaget ska inledas men också oron över trafiksäkerheten och eventuell mobbning. Med detaljplanändringen siktas på en trygg skolmiljö vad gäller trafik, men mobbning är något som man genom en detaljplan inte kan förebygga.

Målet med projektplanen är att åstadkomma en ny skolhelhet för klasserna 1–9 i den finskspråkiga grundläggande utbildningen i centrum av Vasa och den ska stå klar år 2026. Helheten består av två delar:

 • I Keskuskoulus lokal studerar elever i årskurserna 1–5.
 • I kvarteret bredvid koncentreras undervisningen av årskurserna 6–9.

När de nya lokalerna blivit klara kommer den engelskspråkiga undervisningen i de lägre klasserna vid Suvilahden koulu samt Merenkurkun yläkoulu i sin helhet att flytta till lokalen vid enhetsskolan i centrum. Merenkurkun koulus fastighet tas ur skolbruk. Medborgarinstitutet Almas verksamhet fortgår som normalt på adressen Rådhusgatan 31.

 • R 29: Före detta ”Ehrströmshuset”, där grundläggande utbildningens administration är placerad för tillfället. Kvarstår i sin nuvarande användning.
 • R 31: ”Vasa högskola”, där medborgarinstitutets lokaler finns för tillfället. Kvarstår i huvudsak i sin nuvarande användning.
 • R 33: Ett före detta vetenskapsbibliotek. Byggnaden har under de senaste åren fungerat som tillfällig lokal för stadens olika verksamheter. Byggnaden rivs och ersätts med en ny skolbyggnad.
 • KP 22: Före detta folkskolebyggnaden, Handelsesplanadens lågstadium. I byggnaden har senast funnits Steiner-skolans lokaler. Byggnaden genomgår en ombyggnad och blir en del av enhetsskolan i centrum.
 • R 39-43: Keskuskoulu Byggnaden kvarstår i sin nuvarande användning, men i och med detaljplaneändringen blir den en del av enhetsskolan i centrum.

 

Projektets kontaktpersoner