Förbigå menyn

Nummen koulu

Nummen koulu är en finskspråkig skola för årskurserna 1–6. I skolan ges allmän undervisning, men där finns även specialklasser för elever i årskurserna 1–6 samt förberedande klasser för invandrare.

Skolan har mångsidig verksamhet som engagerar eleverna över klassgränser. Under skoldagarna ordnas varje vecka både läs- och musikraster samt rastisverksamhet och utöver dessa även vänklassverksamhet och temadagar alltefter elevernas egna idéer. Gå in på vårt Instagram-konto för att se vad allt roligt vi har hittat på!

Specialklasser och förberedande klasser 

Det finns sex områdesspecifika specialklasser (årskurserna 1–6) i Nummen koulu. Eleverna i specialklasserna kommer huvudsakligen från det östra området i staden. I vissa ämnen har eleverna möjlighet att bli integrerade i klasserna inom den allmänna undervisningen.

Just nu finns det fyra förberedande klasser i Nummen koulu. Alla elever kommer från Ukraina och under nästa läsår kommer de att övergå till klasserna inom den allmänna undervisningen i området.

Elevkår 

Elevkåren och elevkårens styrelse är elevernas egen gemenskap och stöder hela skolorganisationen. Till elevkårens kärnverksamhet hör att påverka gemensamma frågor i skolan; att eleverna förstår att alla har möjlighet att påverka. Elevkåren fungerar planenligt och effektivt genom att diskutera och agera i syfte att förbättra trivseln för eleverna både i den egna klassen och i skolan i allmänhet. Elevkåren kan ordna exempelvis olika tema- och aktivitetsdagar samt fester. Därtill gör elevkåren inlägg på skolans konto på Instagram.

Medlemmarna till elevkårens styrelse väljs genom omröstning i klasserna. Elevkårens styrelse representerar skolans samtliga elever. Alla elever i skolan är lika viktiga medlemmar i både elevkåren och skolgemenskapen, men elevkårens styrelse är det organ som leder elevkårens verksamhet. Med andra ord är styrelsemedlemmarna något av budbärare mellan sina klasser och styrelsen.

Elevkåren främjar växelverkan och samarbete förutom eleverna emellan också mellan skolgemenskapens samtliga medlemmar.

Klubbar 

Nummen koulu har både klubbar som ordnas med projektfinansiering som beviljats för Vasamodellen för hobbyverksamhet och klubbar som ordnas med specialunderstöd från Utbildningsstyrelsen. Avsikten är att klubbar ordnas utifrån elevernas önskemål.

I år har vi haft bland annat läxklubb, slöjdklubb, aktivitetsklubb som ordnats av 4H och basketklubb med Vaasan Salama. Klubbarna varierar alltefter årskurs.

Medlingsgrupp 

Medlingsgruppen arbetar enligt den nya elevvårdslagen genom att i mån av möjlighet förebygga konflikter i skolgemenskapen och skapa en trygg atmosfär där man bryr sig om varandra och där alla mår bra. För att nå upp till målet är medlingsgruppen starkt närvarande i olika situationer i vardagen men ordnar också olika gemensamma jippon i syfte att stärka både det allmänna välbefinnandet i gemenskapen och var och ens sociala och emotionella färdigheter.

Om det trots allt förekommer mobbning går vi till väga på följande sätt i Nummen koulu:

  • Klassens egen lärare diskuterar med de inblandade.
  • All information som finns att tillgå samlas in. Om mobbningen inte tar slut, anlitar man medlingsgruppen som samlas för att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas och i vilken ordning.

Föräldraförening 

I vår skola innebär föräldraföreningsverksamheten samarbete mellan vuxna för alla barns bästa. Föräldraföreningen arbetar för att främja trivseln och välbefinnandet i skolan. I föräldraföreningen blir du bekant med barnets skola, skolans personal och andra föräldrar.

Föräldraföreningens verksamhet är samarbete mellan föräldrarna i föreningen och lärarna i skolan i syfte att stödja elevernas förutsättningar att lära sig. Föräldraföreningen stöder eleverna, familjerna och skolans personal bland annat genom att delta i skolans evenemang och att ekonomiskt understödja både klassutflykter och materialanskaffningar. Som sin viktigaste uppgift har föräldraföreningen att genom egen verksamhet visa eleverna, deras familjer och hela skolgemenskapen vad samarbete betyder i skolvardagen.

Föräldraföreningens möten är verksamhet med låg tröskel, och vi önskar att så många föräldrar som möjligt kommer med! Möten ordnas inte ofta och alla får delta i verksamheten enligt sina egna tidtabeller. Allas insatser är värdefulla och ditt stöd behövs!

Alla föräldrar till eleverna i vår skola är välkomna med i föräldraföreningens verksamhet!

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post