Förbigå menyn
Lapset leikkivät päiväkodin pihalla

Hur man ansöker om och säger upp en plats inom småbarnspedagogiken

Varje barn har rätt till småbarnspedagogik och förundervisning.  I Vasa kan man få service inom småbarnspedagogiken vid daghemmen, familjedagvården och vid de öppna daghemmen.

Hur man ansöker om en plats

Hur man ansöker om en plats

En plats inom småbarnspedagogiken ska man ansöka om senast fyra månader innan behovet av vård uppkommer eller genast då man får vetskap om behovet av vård.

Då du vill ansöka om en plats för ditt barn vid ett kommunalt eller privat daghem, inom familjedagvården eller i en klubb i ett öppet daghem, fyll i ansökan i vår elektroniska ärendehantering.

Ifall du inte har finsk socialskyddssignum var i kontakt med servichandledningen.Vänligen ange inte socialskyddnummret i meddelandet av datasäkerhetsskäl.

  • Då du ansöker om en plats vid ett kommunalt daghem eller inom familjedagvården, fyll i: Ansökan till den kommunala småbarnspedagogiken
  • Då du ansöker om en plats vid ett privat daghem, fyll i: Ansökan om servicesedel för privat småbarnspedagogik
  • Ansökningar från andra kommuner behandlas från fall till fall.Ta i så fall kontakt med servicechef Maria Karvonen per e-post: maria.karvonen@vaasa.fi eller per telefon: 050 325 4821.

I ansökan antecknas behovet av service och datum då man önskar att småbarnspedagogiken ska inledas. I ansökan kan tre platsönskemål anges. Ifall det är möjligt, ges småbarnspedagogikplatsen enligt familjens första önskemål.

Beslutet om platsen kommer cirka tre veckor innan vården inleds

Kontakt med familjen tas cirka en månad innan det datum då familjen har önskat att småbarnspedagogiken ska inledas och behovet av småbarnspedagogik kontrolleras.

Beslutet om plats inom småbarnspedagogiken får familjen cirka tre veckor innan småbarnspedagogiken inleds. Sedan beslutet har utfärdats kan datum för när småbarnspedagogiken inleds, inte längre ändras.

Ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken gäller ett år.

Till svenskt språkbad kan barn i Vasa söka, vilkas modersmål är finska. Ansökan till språkbad görs i vår elektroniska ärendehantering årligen i januari-februari.

Plötsligt och oförutsett behov av en plats inom småbarnspedagogiken

Om behovet av småbarnspedagogik kommer plötsligt, är oförutsett och beror på att föräldern fått en arbetsplats, på studier eller utbildning, ska ansökan om en plats göras så snart som möjligt.

Dock ska ansökan fyllas i senast två veckor före det datum då man önskar att småbarnspedagogiken ska inledas. Det att föräldern plötsligt har fått en arbetsplats eller inlett studier ska visas skriftligen. Det är bra för familjen att bereda sig på att den plats inom småbarnspedagogiken som anvisa barnet inte nödvändigtvis står i överensstämmelse med det första önskemålet om plats.

Byte av vårdplats

Ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken stryks ur Vasa stads datasystem, då barnet har fått en plats. På detta sätt gör man också om den beviljade platsen inte är den som önskades. Vårdnadshavarna får inte komma överens t.ex. med enhetens chef eller personal om att ansökan till den önskade enheten hålls i kraft.

Om vårdnadshavarna vill ansöka om förflyttning av sitt barn till den önskade enheten, ska det göras en s.k. förflyttningsansökan. Detta görs i småbarnspedagogikens elektroniska kommunikation. Som typ för ansökan väljs ”Byte av dagvårdplats

Förflyttningsansökan gäller ett år. Om vårdnadshavarna vill återta förflyttningsansökan, ska de ta kontakt med servicehandledningen inom småbarnspedagogiken.

Beslut om förflyttning fattas i den takt som platser inom småbarnspedagogiken blir lediga. I regel genomförs förflyttningarna i augusti i början av verksamhetsåret. Då en plats blir ledig i den önskade enheten, tar daghemsföreståndaren / familjedagvårdsledaren  kontakt med vårdnadshavarna. Förflyttningen till den nya enheten sker inte nödvändigtvis vid den tidpunkt som vårdnadshavarna har önskat.

Mera information ger servicehandledningen inom småbarnspedagogiken, tfn 06  325 2552 (må – fre 9.00 – 15.00), epost smabarnspedagogik.servicehandledning@vasa.fi

Hur man säger upp eller tillfällig överlåtar en plats

Hur man säger upp en plats

Föräldrarna ska skriftligen eller via Edlevo appen meddela barnets småbarnspedagogikplats om att vårdförhållandet upphör. Anmälan ska göras senast 14 dygn innan vårdförhållandet upphör. Välj den sista vårddagen för ditt barn som uppsägningsdag.

Länk till uppsägningsblanketten.

Tillfällig överlåtelse av en plats

Föräldrarna kan, om de vill, tillfälligt ge upp en småbarnspedagogikplats, om barnet har varit minst fyra månader på småbarnspedagogikplatsen i fråga.

Efter avbrottet kan barnet återgå till samma plats inom småbarnspedagogiken. Avbrottet ska räcka minst fyra månader och högst ett år.

En överenskommelse om när den tillfälliga överlåtelsen börjar och hur länge den räcker görs på förhand med daghemmets chef. För avbrottstiden tas ingen klientavgift ut.

Länk till ett avtal om tidsbunden överlåtelse av daghemsplats.

Under denna tid har ett barn under 3 år rätt till stöd för vård av barn i hemmet och ett barn under skolåldern rätt till syskonförhöjningen av grunddelen av hemvårdsstödet. Om avbrottet upphör efter september, har familjen inte rätt till avgiftsfri julimånad nästa sommar.

Ändrat behov av småbarnspedagogik

Ert barns behov av småbarnspedagogik med timantal fastslås när småbarnspedagogiken inleds.

Om det sker ändringar i behovet, dvs. flera eller färre småbarnspedagogiktimmar behövs, ingås ett avtal om ändringen direkt med daghemmets chef eller familjedagvårdsledaren.

Det är bra att diskutera ändringarna i god tid, minst en månad innan den önskade ändringen. Det nya servicebehovet ska gälla minst fem månader.

Ta kontakt

Småbarnspedagogikens servicehandledning

Förvaltningen för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Vi har öppet

  • Telefontider: må - fre kl. 9.00 - 15.00

  • Kundmottagning endast enligt överenskommelse.