Förbigå menyn

Familjedagvård

Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i familjedagvårdarens hem eller i barnets hem. För varje barn inom familjedagvården uppgörs en plan för småbarnspedagogik.

Den svenskspråkiga familjedagvården är en egen helhet och ett ansvarsområde inom hela Vasa.

Verksamhetsformer inom familjedagvården

Familjedagvården sker i familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvårdaren kan sköta högst fyra barn under skolåldern, vårdarens egna barn medräknade.

I trefamiljsdagvård sköter familjedagvården högst fyra barn under skolåldern i dagvårdsbarnens hem.

Verksamhet

Syftet med verksamheten inom familjedagvården är att skapa en rofylld och trygg atmosfär, där barnet har möjlighet till spontan kreativ lek tillsammans med yngre och äldre kamrater.

I en liten grupp får barnen närhet och individuell uppmärksamhet. Familjedagvårdaren tillreder maten själv. Barnen lär sig hemmets vardagssysslor och kan delta i små arbetsuppgifter i hemmet.

I en familjedagvårdsgrupp finns det barn i olika åldersgrupper, vilket innebär att barnen lär sig att fungera tillsammans med barn i olika åldrar.

Familjedagvårdare

Alla familjedagvårdare är Vasa stads arbetstagare, som har yrkesexamen för familjedagvårdare eller annan utbildning inom vård och fostran.

Familjedagvårdarna arbetar självständigt och svarar själva för verksamheten i sin egen grupp. Deras arbete styrs av Vasas plan för småbarnspedagogik (pdf) samt barnens individuella planer för småbarnspedagogik, vilka uppgörs tillsammans med vårdnadshavarna.

Som förman för familjedagvårdaren fungerar en familjedagvårdsledare eller en daghemsföreståndare. Förmannen leder, stöder och övervakar familjedagvårdarens vård- och fostringsverksamhet.

Vårdtider

Inom familjedagvården formas vårdarens arbetstid utgående från barnens vårdtider (reserverade och faktiska vårdtimmar) .

Reservvård

För varje barn överenskoms om en reservvårdsplats för den händelse att vårdaren blir sjuk, har semester eller annan frånvaro. Reservvården ordnas vanligen i ett daghem.

Det är bra att bekanta sig med reservvårdsplatsen på förhand.

Om behov av reservvård inträffar, ska vårdaren eller föräldern alltid meddela reservvårdsplatsen att barnet kommer dit, barnets vårdtider, allergier och andra viktiga uppgifter.

 

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Familjedagvårdsledare Arja Håkansson

Besöksadress:

  • Gerby hälsostation, Tallmarksvägen 5, 65280 Vasa

    Öppna kartan

Kundmottagning endast enligt överenskommelse.