Förbigå menyn

Familjedagvård

Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i familjedagvårdarens hem eller i barnets hem. För varje barn inom familjedagvården uppgörs en plan för småbarnspedagogik.

Den svenskspråkiga familjedagvården är en egen helhet och ett ansvarsområde inom hela Vasa.

Verksamhetsformer inom familjedagvården

Familjedagvården sker i familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvårdaren kan sköta högst fyra barn under skolåldern, vårdarens egna barn medräknade.

I trefamiljsdagvård sköter familjedagvården högst fyra barn under skolåldern i dagvårdsbarnens hem.

Verksamhet

Syftet med verksamheten inom familjedagvården är att skapa en rofylld och trygg atmosfär, där barnet har möjlighet till spontan kreativ lek tillsammans med yngre och äldre kamrater.

I en liten grupp får barnen närhet och individuell uppmärksamhet. Familjedagvårdaren tillreder maten själv. Barnen lär sig hemmets vardagssysslor och kan delta i små arbetsuppgifter i hemmet.

I en familjedagvårdsgrupp finns det barn i olika åldersgrupper, vilket innebär att barnen lär sig att fungera tillsammans med barn i olika åldrar.

Familjedagvårdare

Alla familjedagvårdare är Vasa stads arbetstagare, som har yrkesexamen för familjedagvårdare eller annan utbildning inom vård och fostran.

Familjedagvårdarna arbetar självständigt och svarar själva för verksamheten i sin egen grupp. Deras arbete styrs av Vasas plan för småbarnspedagogik (pdf) samt barnens individuella planer för småbarnspedagogik, vilka uppgörs tillsammans med vårdnadshavarna.

Som förman för familjedagvårdaren fungerar en familjedagvårdsledare eller en daghemsföreståndare. Förmannen leder, stöder och övervakar familjedagvårdarens vård- och fostringsverksamhet.

Vårdtider

Familjedagvårdare arbetar måndag till fredag. Deras arbetstid varierar mellan 06.30 och 17.00, beroende på de vårdtider som vårdnadshavarna reserverar.

Reservvård

För varje barn överenskoms om en reservvårdsplats för den händelse att vårdaren blir sjuk, har semester eller annan frånvaro. Reservvården ordnas vanligen i ett daghem.

Det är bra att bekanta sig med reservvårdsplatsen på förhand.

Om behov av reservvård inträffar, ska vårdaren eller föräldern alltid meddela reservvårdsplatsen att barnet kommer dit, barnets vårdtider, allergier och andra viktiga uppgifter.

 

 

Avgifter

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Gottgörelse för avgifterna inom småbarnspedagogiken för barn i familjedagvården

Beträffande klientavgifterna för barn inom familjedagvården har barnets vårdnadshavare möjlighet att få gottgörelse för klientavgiften om barnets familjedagvårdsplats är stängd under en hel småbarnspedagogikdag på grund av en orsak som beror på familjedagvårdaren och det inte har anvisats någon reservvårdsplats för barnet.

När familjedagvårdaren meddelar vårdnadshavarna om sin frånvaro, ska de för sin del meddela om barnet behöver reservvård. Meddelande görs till familjedagvårdaren.

· Ifall barnet behöver reservvård, anvisas en reservvårdsplats till ett överenskommet daghem.

· Ifall vårdnadshavaren meddelar att barnets reservvårdsplats inte används, gottgörs klientavgiften för barnet.

Gottgörelse beviljas inte om

· familjen själv väljer att barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken (t.ex. vårdnadshavarnas semestrar, lediga dagar eller barnets sjukdom).

· familjedagvårdaren inte arbetar på grund av att barnen är frånvarande.

· om reservvårdsplatsen inte annullerats innan tidpunkten för reservvården, även om barnet inte använder reservvårdsplatsen.

För barn inom familjedagvården gäller fortfarande även de gottgörelser av avgifter under sommaren och julen som nämnden för fostran och undervisning beslutat om samt praxisen i anslutning till semestrar.

Vid frågor som berör gottgörelse ska man kontakta familjedagvårdsledaren.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Familjedagvårdsledare Arja Håkansson

Besöksadress:

Kundmottagning endast enligt överenskommelse.