Förbigå menyn
En kvinna och en man cyklar i parken.

Invånarenergiska Vasa – mot en hållbar stad med invånarenergi

Vasa stads strategiska mål är att vara klimatneutralt på 2020-talet. I projektet Invånarenergiska Vasa med finansiering från miljöministeriet förstärks invånarorienteringen och invånarnas delaktighet i stadens hållbarhetsarbete genom att vasabornas idéer om ett hållbarare stadsliv genomförs. Invånarnas delaktighet främjar en rättvis och socialt hållbar grön omställning.

Städerna och kommunerna har en viktig roll när det gäller att främja grön omställning. På motsvarande sätt har stadsborna en nyckelställning då det gäller att komma med idéer om hur en hållbar livsstil kan se ut. I projektet Invånarenergiska Vasa utvecklas försöken med ett hållbart stadsliv tillsammans med stadsborna, de lokala föreningarna och företagen. Målet med projektet är också att stärka det tväradministrativa samarbetet och ledningen för en hållbar utveckling. Av försöken samlas lärdomar in och omvandlas till verksamhetsmodeller för Vasa stad samt till skalbara modeller för andra kommuner.

Hållbarhetsåtgärderna bör stöda en socialt hållbar utveckling, med vilken syftet är att trygga människornas välfärd och lika möjligheter att delta i beslutsfattandet. Försöken i projektet förstärker en socialt hållbar utveckling genom att de möjliggör platser för delaktighet för de invånare som ofta i sämre grad får sin röst hörd i beslutsfattandet. Vi stöder till exempel invandrares delaktighet med hjälp av språklig tillgänglighet.

Tidtabell

1.1.2022 – 31.5.2023

Projektorganisationen

Projektet leds av enheten förvaltning och ärendehantering vid stadens koncernförvaltning och det genomförs tväradministrativt i samarbete mellan stadens olika sektorer. Samarbetsparter i projektet är Stormossen Oy Ab, Vasa Settlementförening, Vasas 4H-förening, föreningarna Etelä-Sudan ja SudanSawa yhdistys ry, Vaasan Somalinaisten kehitys ry samt Vasa universitets studentkår.

Försöken i projektet

Barnens inflytandedag

Närbild på en leende pojke i klass 5 som sitter vid ett bord. Framför sig har han pysselmaterial. Bakom honom kan man otydligt se två andra barn vid ett bord.
Vid ett pilotförsök med barnens inflytandedag hösten 2022 var klasserna 5A från Onkilahden yhtenäiskoulu och Vikinga skola med och föreslog idéer för Metviksparken. Det kom många bra idéer och barnen röstade fram de mest populära bland dem.

I projektet Invånarenergiska Vasa görs försök med nya sätt att utöka barnens delaktighet i Vasa stads planering och beslutsfattande.

På barnens inflytandedag besöker eleverna i årskurs 5 Vasa stads Styrelsegård och får bekanta sig med det kommunala beslutsfattandet samt olika möjligheter att påverka. Under dagen presenterar stadsfullmäktiges och ungdomsfullmäktiges ledamöter sitt arbete, och skoleleverna får också delta i stadens aktuella planeringsarbete.

Under pilotförsöket testades barnens inflytandedag av 5A klasserna vid Vikinga skola och Onkilahden yhtenäiskoulu. Som bakgrundsarbete till inflytandedagen fick klasserna under ledning av sina lärare gå igenom en förhandsuppgift om hur man påverkar i kommunen samt bekanta sig med utvecklingsobjektet Metviksparken med ett besök där.

Barnens inflytandedagar kommer i fortsättningen att ordnas varje höst i oktober-november.

Barnens råd

Närbild av handen på ett barn som sitter vid ett bord och skriver med blyertspenna. Barnet har skrivit ”Ska utvecklas” på ett vitt papper, på bordet kan man dessutom se en sax och bitar av röd kartong.
I barnens råd deltar femteklassare och förskoleelever i stadens beslutsfattande.

Barnens råd är avsett som påverkningskanal för barn i årskurs 1–6 och i förskolan, där frågor från stadens aktuella projekt tas upp till diskussion med barnen som får komma med idéer. Målet med rådet är att öka barnens möjligheter till inflytande i Vasa stad. Rådet ordnas i gruppens egen klass och det styrs av en anställd vid staden tillsammans med gruppens egen lärare. Barnens råd stöder Vasa stads mål att vara en barnvänlig kommun.

Barnens råd ordnades i mars 2023 och i den första provrundan deltog klasserna 5A från Onkilahden yhtenäiskoulu och Vikinga skola samt daghemmet Lilla Kaserns förskolegrupper Mymmelit och Hemulit. Barnen fick berätta sina åsikter om följande teman:

  • Målen för arbetet Barnvänlig kommun
  • Pöl – evenemanget för barnkultur
  • Travdalens konstlekpark

Läs mera om den första rundan av barnens råd här.

Isolahden koulus lokalråd för elever med särskilda behov

Vid Isolahden koulu planeras nya lokaler för elever som behöver särskilt stöd.  I projektet Invånarenergiska Vasa ordnades också ett lokalråd för barn 19.4.2023, där barn och ungdomar med särskilda behov vid Isolahden koulu fick komma med idéer om vad det borde finnas i de nya skollokalerna.  Lokalrådets resultat erbjuder värdefull information om lokalernas kommande användares, dvs. barnens, synpunkter som grund för planeringen av lokalerna.

Odlingslådträdgården i Korsnäståget

Gröna odlingslåder.Våren 2022 bildades i projektet på önskemål av invånarna en odlingslådträdgård i Korsnäståget. Med trädgårdsverksamheten stöds invandrarnas integrering och cirkulär ekonomi. Klicka här för att läsa mera.

Student second hand

En kvinnlig studerande säljer begagnade kläder på kulturhuset Fanny, tre kvinnliga studerande är på väg förbi hennes stånd medan de tittar på produkterna.I projektet Invånarenergiska Vasa erbjöds de studerande en utmaning, hur skulle de främja stadslivet i Vasa. Vasa universitets studentkår antog utmaningen och kom med idén om ett gemensamt loppmarknadsevenemang Student second hand för alla högskolestuderande. Evenemanget sponsorerades av projektet Invånarenergiska Vasa och det ordnades på Kulturhuset Fanny 4.4.2023.

Projektnyheter

Ta kontakt