Förbigå menyn

Villa Gerby (ak1114)

Under detaljplanearbetet undersöks områdets användningsändamål och möjligheter till kompletterande byggande. Avsikten med planarbetet är att på Vasa Hussektors initiativ utreda om det är möjligt att dela in fastigheten 31-103-1 i en eller flera bostadstomter så att det skyddade byggnadsbeståndet bevaras och nybyggnaderna passar in i omgivningen. Målet är att bevara en offentlig förbindelse till stranden även om tomterna skulle övergå till privat ägo. Samtidigt justeras beteckningarna om användningsändamål enligt den gällande planen så att de motsvarar dagsläget.

Utifrån den respons som erhölls på programmet för deltagande och bedömning beträffande detaljplanen, som var framlagt 19.8–2.9.2021, konstaterades att området som planändringen berör bör utvidgas så att det också omfattar Gerby båthamn och en del av det närliggande grönområdet. I detta sammanhang struktureras parkeringen i Gerby båthamn. Det ursprungliga, 7.6.2021 daterade programmet för deltagande och bedömning har uppdaterats för den delen som gäller planavgränsningen.

  1. Aktuell 8.12.2020

  2. PDB 19.8-2.9.2021

  3. Godkänd 23.10.2023

Invånartillfället 2.12.2021

Beredare